Konkurs na referat 2019/2020 – protokół komisji | szkoły średnie

Posted by on 24 lutego 2020

Konkurs na referat 2019/2020 – protokół komisji | szkoły średnie

Zakoń­czył się kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół średnich.
Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 4 naj­lep­sze prace. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno-Astro­nau­tycz­nego, które odbę­dzie się 6 marca 2020 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym – w jego tym­cza­so­wej sie­dzi­bie – w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 przy ulicy Szkol­nej 3 w Nie­po­ło­mi­cach.

Ponadto Komi­sja wyróż­niła 2 opra­co­wa­nia. Poni­żej poda­jemy usta­le­nia Jury konkursu.

Jury do kolej­nego etapu Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wało nastę­pu­jące prace:

  1. Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota „POMIAR ODLEGŁOŚCI DO KSIĘŻYCA METODĄ PARALAKSY” – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Bochni
  2. Agnieszka Olesz­czuk „MOTYWY ASTRONOMICZNELITERATURZE – Zespół Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach
  3. Karo­lina Mleczko „OSTATNIE CAŁKOWITE ZAĆMIENIE SŁOŃCA – Szkoła Pod­sta­wowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie
  4. Adam Nar­tow­ski „DWIE DOBY – Szkoła Pod­sta­wowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie

Ponadto wyróż­niono 2 prace:

  1. Domi­nika Postawa „KSIĘŻYC NIE JEST SAM. NOWE SPOJRZENIE NA PYŁOWE KSIĘŻYCE ZIEMI – Zespół Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach
  2. Karo­lina Sie­nia­tecka „ JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ….”VI Liceum Ogól­no­kształ­cące w Krakowie