Finał Konkursu!

Posted by on 06 marca 2020

Finał Konkursu!

6 marca 2020 roku odbyło się XX Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne.

Spo­śród 4 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w składzie:
dr Adam Micha­lec – Prze­wod­ni­czący JURY
dr Wal­de­mar Ogłoza
mgr Janusz Nicewicz

 

przy­znała:

 

  • I miej­sceKla­rze Świą­tek i Wik­to­rowi Dzi­wota z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bochni
  • II miej­sceAda­mowi Nar­tow­skiemu ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 w Krakowie
  • III miej­sceKaro­li­nie Mleczko ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 w Kra­ko­wie oraz Agnieszce Olesz­czuk z Zespołu Szkół w Niepołomicach.

 

Klara i Wik­tor będą repre­zen­to­wać nasze woje­wódz­two na XLVI Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Grudziądzu.
Gratulujemy!