Komunikat organizacyjny

Posted by on 23 marca 2020

Komunikat organizacyjny

Sza­nowni Pań­stwo, Dro­dzy Uczniowie!

Z powodu zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach jest zamknięte. Nie ozna­cza to jed­nak, że Was zosta­wiamy! Wręcz prze­ciw­nie – w tym trud­nym cza­sie chcemy być z Wami, pocie­szać, przy­po­mi­nać dobre chwile, dalej roz­wi­jać zain­te­re­so­wa­nia dzieci i młodzieży.
Wła­śnie w obec­nej sytu­acji widać, że warto w to inwe­sto­wać, warto pie­lę­gno­wać. Dzi­siejsi mło­dzi ludzie zostaną nie­długo naukow­cami, inży­nie­rami, leka­rzami – od nich będzie w dużej mie­rze zale­żało nasze bez­pie­czeń­stwo, a nawet nasze „być lub nie być”…

Zatem na razie spo­koj­nie przy­zwy­czaj­cie się do nowej wer­sji Szkoły. My zaś, za pośred­nic­twem wszel­kich dobro­dziejstw współ­cze­snej tech­niki, umi­limy Wam życie pozasz­kolne będąc z Wami i do Waszej dys­po­zy­cji. Głowy mamy pełne pomy­słów, ale nie wszystko na raz.

Do zoba­cze­nia i usły­sze­nia (oczy­wi­ście online lub telefonicznie)!

 

Domi­nik Pasternak