Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

Posted by on 23 lutego 2020

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

17 lutego 2020 roku minął ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych XX Woje­wódz­kiego Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich.

Po odcze­ka­niu kilku dni – w związku z regu­la­mi­no­wym zapi­sem o zna­cze­niu daty stem­pla pocz­to­wego – pre­zen­tu­jemy kom­pletny spis otrzy­ma­nych prac konkursowych.

Uczniom, któ­rzy zde­cy­do­wali się pod­jąć wyzwa­nie – bar­dzo dzię­ku­jemy i gratulujemy!

24 lutego 2020 roku Woje­wódzka Komi­sja Kon­kur­sowa poda wer­dykt i wyłoni Auto­rów, któ­rzy zapre­zen­tują swoje prace pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astronomiczno-Astronautycznego.

 

Spis nade­sła­nych prac konkursowych