Tam, gdzie rosną łęgi, czyli pulwy

Posted by on 03 marca 2020

Tam, gdzie rosną łęgi, czyli pulwy

To jedno ze źró­deł nazwy mia­sta Puławy, jakie podaje współ­cze­sna ety­mo­lo­gia. Epi­zo­dycz­nie w cza­sach car­skich zwane Nową Alek­san­drią, dziś jest sie­dzibą ośmiu szkół pod­sta­wo­wych i sied­miu liceów ogól­no­kształ­cą­cych. W dniach od 18 do 20 lutego mia­łem oka­zję odbyć kil­ka­na­ście spo­tkań z tam­tej­szą mło­dzieżą oraz z rodzi­cami uczniów jako gość dru­giego Festi­walu Nauki i Eks­pe­ry­mentu „Kosmiczna Trójka”. Nie­jako mimo­cho­dem udało się „oswoić” nowy naby­tek szkolny, czyli pię­cio­ca­lowy tele­skop sys­temu New­tona na mon­tażu para­lak­tycz­nym. Godziny spo­żyt­ko­wane na pokaz nocny oraz wykłady i zaję­cia warsz­ta­towe zapewne wyda­dzą w przy­szło­ści plon, a dla mnie już sta­no­wiły dosko­nałą oko­licz­ność do pozna­nia nowych ludzi zaan­ga­żo­wa­nych w edu­ka­cję mło­dego pokolenia.

Pani pro­fe­sor Urszula Zdro­dow­ska, spraw­czyni całego wyda­rze­nia, oraz Kamila Osiak, pasjo­natka podró­żo­wa­nia i foto­gra­fo­wa­nia przy­rody, w tym obiek­tów astro­no­micz­nych, to tylko wybitne przy­kłady nowych zna­jo­mo­ści. Nie­jako poza pro­to­ko­łem zdo­ła­łem jesz­cze odwie­dzić miej­scowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne oraz Kazi­mierz Dolny i Jano­wiec – mia­steczko i wieś Wisłą oddzie­lone i Wisłą połą­czone. Pomimo pochmur­nej aury pobyt na lubelsz­czyź­nie skła­dał się z samych kolo­ro­wych dni, dzię­kuję zatem Dyrek­cji MOA za wysta­wie­nie dele­ga­cji, a Pani Urszuli Zdro­dow­skiej ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 3 w Puła­wach za miłe zapro­sze­nie, dekla­ru­jąc rów­no­cze­śnie chęć udziału w kolej­nych kosmicz­nych wydarzeniach .

 

Wykład inau­gu­ra­cyjny „Księ­życ jako zwier­cia­dło ludz­kiej kultury”

 

Pani pro­fe­sor Urszula Zdro­dow­ska z ekipą na tle wystawy „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”

 

Nowy szkolny tele­skop – New­ton na mon­tażu para­lak­tycz­nym z napę­dem w osi godzinnej

 

Lice­ali­ści dziel­nie wal­czyli z księ­ży­cową mozaiką

 

Naj­młodsi spra­wiali się chwacko

 

I co wię­cej, rado­wali się z każ­dej uda­nej próby

 

Z Kamilą na tle jej astrokrajobrazów

 

Pla­nety tań­czą śpiewająco

 

Czas nie oszczę­dził zamku Fir­le­jów w Janowcu

 

Grze­gorz Sęk