Zostań w domu z MOA!

Posted by on 27 marca 2020

Zostań w domu z MOA!

Sza­nowni Rodzice, Dro­dzy Uczniowie!

Uru­cha­miamy nową – spe­cjalną – stronę, którą m.in. sta­ramy się rekom­pen­so­wać tym­cza­sowe zamknię­cie Obserwatorium.
Będziemy na niej gro­ma­dzić oraz regu­lar­nie zamiesz­czać roz­ma­ite pro­po­zy­cje zajęć, ćwi­czeń i doświad­czeń z róż­nych dzie­dzin wie­dzy. Nie zapo­mnimy o astro­no­mii! Mate­riały edu­ka­cyjne będą dla Was przy­go­to­wy­wać nasi nauczyciele.

Strona znaj­duje się pod adre­sem: wdomu.moa.edu.pl

Korzy­staj­cie i ZOSTAŃCIEDOMU!
MOA.