Ferie zimowe z Obserwatorium już za nami

Posted by on 10 lutego 2020

Ferie zimowe z Obserwatorium już za nami

Nie­zbyt sprzy­ja­jąca wycho­dze­niu z domu pogoda – w cza­sie tego­rocz­nych ferii – nie zra­ziła spo­rej grupy uczest­ni­ków warsz­ta­tów astro­no­micz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez nasze Obser­wa­to­rium. Tema­tyka tych zajęć była mocno zróż­ni­co­wana i każdy zain­te­re­so­wany mógł zna­leźć coś dla siebie.

Naj­młodsi pozna­wali komety i mogli się prze­ko­nać jak bar­dzo one są zimne. Od komet bli­sko do mete­orów więc nie­unik­nione stało się spo­tka­nie z praw­dzi­wym meteorytem.
W zaję­ciach swoje miej­sce zna­lazł także Księ­życ. Przy pomocy ogrom­nego modelu rakiety dzie­ciaki poznały histo­rię lotów na Srebrny Glob. Spore emo­cje wzbu­dził pro­ces powsta­wa­nia księ­ży­co­wych kra­te­rów i nie wie­dzieć czemu uczest­nicy zajęć koniecz­nie chcieli prze­pro­wa­dzić symu­la­cje znisz­cze­nia naszego natu­ral­nego sate­lity… co im się zresztą efek­tow­nie udało.
Sporo poży­tecz­nej zabawy przy­nio­sło także poszu­ki­wa­nie pociesz­nych zwie­rza­ków na gwiaź­dzi­stym niebie.

Nieco starsi uczest­nicy warsz­ta­tów dowie­dzieli się jak samo­dziel­nie ana­li­zo­wać aktyw­ność sło­neczną, a także w jaki spo­sób poszu­ki­wać pla­net podob­nych do Ziemi. Nie jest im teraz obca krzywa zmian bla­sku gwiazdy oraz liczba Wolfa.
Emo­cje towa­rzy­szyły także pozna­wa­niu tele­skopu. Już żadna śrubka czy pokrę­tło w tym z pozoru skom­pli­ko­wa­nym sprzę­cie, nie powinny spra­wiać już problemów.

Gry, modele, demon­stra­cje i doświad­cze­nia wzbu­dziły w uczest­ni­kach warsz­ta­tów zain­te­re­so­wa­nie astro­no­miczną tema­tyką – i to jest fajne! Wielu z nich zade­kla­ro­wało dal­sze zgłę­bia­nie taj­ni­ków astro­no­mii – nadal z naszym Obser­wa­to­rium. To był miło i poży­tecz­nie spę­dzony czas, za który Wam – uczest­ni­kom, ser­decz­nie dziękuję!

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Put