Aktualności

- czyli co nowego w Obser­wa­to­rium

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Zamieszczony przez w dniu 07 listopada 2016

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Sprawozdanie z Dziewiątej Międzynarodowej Konferencji „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”   Przez trzy dni, od piątku 21 paź­dzier­nika od nie­dzieli 23 tegoż mie­siąca toczyły się obrady naszej tra­dy­cyj­nej kon­fe­ren­cji, poświę­co­nej naj­now­szym osią­gnię­ciom astro­no­mii oraz ich per­cep­cji w szkol­nym naucza­niu. Zanim jesz­cze nastą­piło ofi­cjalne roz­po­czę­cie, Patry­cja Pakoń­ska wraz z Mag­da­leną Maszew­ską przed­sta­wiły o godzi­nie 15 w Sali im. Lecha Wałęsy...

Czytaj dalej...

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

Zamieszczony przez w dniu 27 października 2016

Konferencja “Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne”

W dniach 24–25 paź­dzier­nika 2016 roku, w kam­pu­sie Kra­kow­skiej Aka­de­mii im. Andrzeja Fry­cza Modrzew­skiego oraz w Zamku Kró­lew­skim w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się kon­fe­ren­cja - „Kul­tura ciszy – aspekty inter­dy­scy­pli­narne”. Pod­czas kon­fe­ren­cji można się było prze­ko­nać, jak cisza jest  bar­dzo potrzebna i jak bra­kuje jej współ­cze­snemu czło­wie­kowi. Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne miało przy­jem­ność popro­wa­dzić w ramach kon­fe­ren­cji warsz­taty zaty­tu­ło­wane „Cisza w przy­ro­dzie”....

Czytaj dalej...

Po Konferencji SOK PTMA

Zamieszczony przez w dniu 19 października 2016

Po Konferencji SOK PTMA

W dniach 8–9 paź­dzier­nika 2016 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbyła się IX Kon­fe­ren­cja SOK PTMA pod tytu­łem: „30 lat zor­ga­ni­zo­wa­nych obser­wa­cji komet w Pol­sce”. Na ręce pre­le­genta, nauczy­ciela Obser­wa­to­rium, Grze­go­rza Sęka, nade­szły podzię­ko­wa­nia od koor­dy­na­tora SOK PTMA (Sek­cja Obser­wa­cji Komet Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii): IX Kon­fe­ren­cja Sek­cji Obser­wa­to­rów Komet PTMA prze­szła już do histo­rii. Ser­decz­nie dzię­kuję...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w listopadowe niebo 2016

Zamieszczony przez w dniu 17 października 2016

Spojrzenie w listopadowe niebo 2016

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, listo­pad 2016. W nad­cho­dzące mgli­ste i chłodne a zara­zem coraz to krót­sze dni, można tu zacy­to­wać nastę­pu­jące przy­sło­wie:  “Kwitną drzewa w listo­pa­dzie – zima do maja się kła­dzie”. W związku z tym porze­ka­dłem, nie wiemy co będzie lep­sze, czas pokaże. Mimo jesien­nego zachmu­rze­nia, inte­re­so­wać nas będzie przede wszyst­kim Słońce, które jak zwy­kle nie próż­nuje. Jego dekli­na­cja sys­te­ma­tycz­nie  z dnia na dzień maleje, a w związku z tym...

Czytaj dalej...

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

Zamieszczony przez w dniu 14 października 2016

Wyjazd obserwacyjny na Kudłacze – październik 2016

WYJAZD ODWOŁANY. Zbyt mało uczest­ni­ków… (infor­ma­cja z 27.10.2016) W dniach 28 – 29 – 30 paź­dzier­nika orga­ni­zu­jemy wycieczkę w góry, któ­rej celem jest jak zwy­kle zyska­nie moż­li­wo­ści obser­wa­cji obiek­tów astro­no­micz­nych w dobrych warun­kach, z dala od świa­teł miej­skich. Dodat­ko­wym ele­men­tem naszej wycieczki będzie moż­li­wość „ujeż­dże­nia” dwu­dzie­sto­pię­cio­cen­ty­me­tro­wego tele­skopu New­tona, jaki znaj­duje się na tere­nie schro­ni­ska PTTK „Kudła­cze”. Decy­zją jego wła­ści­ciela, Michała Dra­husa, MOA uzy­skało prawo...

Czytaj dalej...

Nowa strona Obserwatorium!

Zamieszczony przez w dniu 14 października 2016

Nowa strona Obserwatorium!

Dzi­siaj ten dzień, tak zwany “Dzień Nauczy­ciela” – a w związku z nim Obser­wa­to­rium ma dla wszyst­kich pre­zent!   Naresz­cie JEST! Nowa strona inter­ne­towa Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach! Gdy ją two­rzy­li­śmy przy­świe­cała nam myśl aby była ona przej­rzy­sta, lekka i przy­ja­zna Czy­tel­ni­kowi. Nie potrze­bu­jemy “wodo­try­sków” oraz “szkła i alu­mi­nium” 🙂 Przede wszyst­kim – chcemy uła­twić zna­le­zie­nie potrzeb­nych Pań­stwu infor­ma­cji – zarówno Nauczy­cie­lom, któ­rzy pla­nują przy­je­chać do nas...

Czytaj dalej...

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Zamieszczony przez w dniu 04 października 2016

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”   Uwaga – lista wykła­dów i refe­ra­tów jest już kom­pletna, ale nadal zachę­camy do wzię­cia udziału w cha­rak­te­rze słu­cha­czy. Lista miejsc noc­le­go­wych – zamknięta (17.X.2016)       W dniach od 21 do 23 paź­dzier­nika 2016 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną, już IX Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astro­no­mii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie...

Czytaj dalej...

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Zamieszczony przez w dniu 04 października 2016

KONKURS! Zaprojektuj maskotkę Obserwatorium!

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach ogła­sza kon­kurs dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski na maskotkę MOA.         Celem kon­kursu jest zapro­jek­to­wa­nie postaci, która sta­nie się maskotką Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach. Maskotka powinna nawią­zy­wać do tra­dy­cji i dzia­łal­no­ści MOA. (Pod­po­wia­damy – źró­dłem tych infor­ma­cji są nasze strony inter­ne­towe oraz blog).   Prace należy prze­słać na adres: Mło­dzie­żowe...

Czytaj dalej...

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Zamieszczony przez w dniu 04 października 2016

Wyjątkowe zajęcia edukacyjne!

Pro­po­nu­jemy Pań­stwu trzy imprezy edu­ka­cyjne. Na dwie z nich: Gwiezdną Przy­godę oraz Pik­nik pod Gwiaz­dami zapra­szamy zor­ga­ni­zo­wane grupy szkolne, nato­miast trze­cia – Astro­no­miczne Uro­dziny – to pro­po­zy­cja dla Rodzi­ców, któ­rzy poszu­kują pomy­słu na imie­ni­nową lub uro­dzi­nową imprezę dla swo­ich dzieci. Do szcze­gó­łów kie­rują...

Czytaj dalej...

Spojrzenie w październikowe niebo 2016

Zamieszczony przez w dniu 04 października 2016

Spojrzenie w październikowe niebo 2016

“Gdy paź­dzier­nik cie­pło trzyma, zwy­kle mroźna bywa zima” Przy­sło­wie to zapo­wiada nam pogodną, Złotą Pol­ską Jesień, któ­rej piękno wszy­scy doce­niamy i wyko­rzy­stu­jemy. Oczy­wi­ście cie­szymy się z faktu, że Słońce nie próż­nuje, cho­ciaż nie­stety, jego dekli­na­cja z dnia na dzień maleje, a w związku z tym dłu­gość dnia u nas na pół­kuli pół­noc­nej stale się skraca, z czym musimy się pogo­dzić i do tego przy­zwy­czaić. W Mało­pol­sce ubę­dzie dnia aż 108 minut;...

Czytaj dalej...