Aktualności

Co się zaczęło, musi się skończyć – misja Cassini-Huygens

Zamieszczony przez w dniu 12 września 2017

Co się zaczęło, musi się skończyć – misja Cassini-Huygens

Misja wiel­kich nadziei i wiel­kich odkryć wła­śnie dobiega końca. A zaczęło się nie­win­nie, bowiem w latach osiem­dzie­sią­tych spe­cja­li­ści z Naro­do­wej Agen­cji Aero­nau­tyki i Prze­strzeni Kosmicz­nej, w skró­cie NASA, zauwa­żyli nad­spo­dzie­wane zróż­ni­co­wa­nie Saturna i jego oto­cze­nia. No bo czego można było ocze­ki­wać tak daleko od życio­daj­nej gwiazdy, czyli Słońca? Tam miało być zimno, ciemno i pusto, ale dane z misji Pio­neer 11 oraz zdję­cia z oby­dwu Voy­age­rów zaprze­czyły temu. Zapro­po­no­wano...

Czytaj dalej...

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Zajęcia dla dzieci i młodzieży – rok szkolny 2017/2018

Sza­nowni Rodzice i Wy – cie­kawi świata ucznio­wie! W kolej­nym roku szkol­nym zachę­camy bar­dzo gorąco do uczest­nic­twa w naszych zaję­ciach. Zapra­szamy zarówno uczniów, któ­rzy zado­mo­wili się już u nas i tylko zro­bili sobie krótką, waka­cyjną prze­rwę oraz tych zupeł­nie nowych. A może Ci “sta­rzy” zapro­szą do nas swoje kole­żanki i kole­gów? Kto wie! Cze­kamy! Trwają zapisy! W nowym roku szkol­nym pro­po­nu­jemy dobrze znane już zaję­cia, które pro­wa­dzimy od lat, ale mamy także kilka nowo­ści. Zacznijmy...

Czytaj dalej...

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Budżet Obywatelski – dla Obserwatorium w Niepołomicach

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne prze­żywa okres gwał­tow­nego roz­woju, który poprze­dza pla­no­waną roz­bu­dowę Pla­cówki. Wydaje się, że jest to naj­wła­ściw­sze miej­sce, w któ­rym wszy­scy zain­te­re­so­wani mogliby roz­wi­jać się w obsza­rze STEM (Science – Tech­no­logy – Engi­ne­ering – Mathe­ma­tics, nauka – tech­no­lo­gia – inży­nie­ria – mate­ma­tyka). Wymaga to jed­nak zwięk­sze­nia zaple­cza sprzę­to­wego MOA, a zgło­szony pro­jekt odpo­wiada na tę potrzebę. W Nie­po­ło­mi­cach odczu­walny jest brak miej­sca, które...

Czytaj dalej...

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Pierw­szy krok zro­biony, reszta zależy od spo­łecz­no­ści! W czerwcu wraz z Iwoną Jaro­sik i Mate­uszem Win­da­kiem opra­co­wa­li­śmy pro­jekt dzia­łań w ramach Woje­wódz­kiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego i po kilku kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­lem Urzędu Mar­szał­kow­skiego został on wstęp­nie zaak­cep­to­wany, co ozna­cza dopusz­cze­nie do gło­so­wa­nia.   Jest to tak zwany „duży” pro­jekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł: „Nasze kosmiczne dzie­ciaki. W stronę edu­ka­cji...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 07 września 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jak pisze Autor, Nor­bert Nawrocki – sezon na foto­gra­ficzne obser­wa­cje galak­tyki, w któ­rej poło­żony jest nasz Układ Sło­neczny dobiega końca. Oczy­wi­ście Droga Mleczna widoczna jest w Pol­sce przez cały rok, ale w mie­sią­cach let­nich prze­cina ona niebo szcze­gól­nie wysoko nad hory­zon­tem. Zer­k­nij­cie na nie­złe zdję­cia naszej Galak­tyki.

Czytaj dalej...