Być jak Ignacy- etap II

Posted by on 19 grudnia 2022

Być jak Ignacy- etap II

 

 

Ucznio­wie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, bio­rący udział w pro­gra­mie edu­ka­cyj­nym „Być jak Ignacy”, zakoń­czyli drugi etap tego kon­kursu. Tema­tyka tego roz­działu doty­czyła wody, wypor­no­ści i wyna­laz­ków Ste­fana Drzewieckiego.

Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z zasa­dami sztuki ori­gami i two­rzyli statki i łódki z papieru. Naj­prost­sze kształty zostały uło­żone bez pro­blemu, jed­nak bar­dziej skom­pli­ko­wane kon­struk­cje sta­no­wiły dla dzieci wyzwa­nie. Następ­nie testo­wa­li­śmy wytrzy­ma­łość wła­sno­ręcz­nie zło­żo­nych okrę­tów na „wzbu­rzo­nym morzu”. Akwe­nem była kuweta wypeł­niona wodą, zaś za fale i podmu­chy wia­tru odpo­wia­dał stru­mień powie­trza z suszarki do wło­sów. Osta­tecz­nie wszyst­kie statki poszyły na dno, ku wiel­kiej ucie­sze konstruktorów 🙂 .

Zapo­zna­li­śmy się rów­nież z długą listą wyna­laz­ków pol­skiego inży­niera Ste­fana Drze­wiec­kiego. Był on mię­dzy innymi pio­nie­rem żeglugi pod­wod­nej i lot­nic­twa. Posta­no­wi­li­śmy upa­mięt­nić jego osią­gnię­cia, dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy gazetkę poświę­coną jego oso­bie. Zapra­szamy do biblio­teki MOA, gdzie można obej­rzeć gazetkę i dowie­dzieć się wię­cej o Ste­fa­nie Drzewieckim.

Zain­spi­ro­wani posta­cią Ste­fana Drze­wiec­kiego, posta­no­wi­li­śmy rów­nież wyko­nać wyna­lazki, które uła­twią życie naszym bli­skim. Wyko­rzy­stu­jąc pla­sti­kowe butelki, zro­bi­li­śmy wodo­od­porne opa­ko­wa­nia na zapałki oraz pojem­niki na żyw­ność sypką.

Ste­fan Drze­wiecki ma wiel­kie zasługi dla roz­woju żeglugi pod­wod­nej. Zain­te­re­so­wa­li­śmy się tym tema­tem i zbu­do­wa­li­śmy z pla­sti­ko­wej butelki model okrętu pod­wod­nego, który zanu­rzał się i wynu­rzał w zależ­no­ści od ilo­ści wtło­czo­nego powie­trza. Aby zro­zu­mieć, jak sta­tek pod­wodny poru­sza się naprzód, bada­li­śmy zasadę dzia­ła­nia napędu odrzu­to­wego za pomocą balo­nika i sznurka. Wyko­na­li­śmy także małe, pla­ste­li­nowe okrę­ciki pod­wodne zamknięte w butelce- nurki Kartezjusza.

Na zakoń­cze­nie dru­giego etapu zbu­do­wa­li­śmy kar­to­nowy sta­tek pod­wodny i go ude­ko­ro­wa­li­śmy. Zabawy było co niemiara!

Alek­san­dra Kowalska