Wydarzenia na niebie – styczeń 2023

Posted by on 28 grudnia 2022

Wydarzenia na niebie – styczeń 2023

Wkra­czamy dum­nie w Nowy 2023 Rok. Choć powoli noce stają się coraz krót­sze to i tak w stycz­niu możemy obser­wo­wać wiele cie­ka­wych zja­wisk. Mer­kury powróci na poranne niebo w poło­wie stycz­nia, Wenus jest widoczna wie­czo­rem po zacho­dzie Słońca, Mars kró­luje na nie­bie przez całą noc, zaś Jowisz, Saturn, UranNep­tun w pierw­szej czę­ści nocy (choć do obser­wa­cji tych ostat­nich przyda się tele­skop). Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna jest nad ranem do 6 stycz­nia, następ­nie od 16go pojawi się na wie­czor­nym nie­bie. Dokładne godziny prze­lo­tów Sta­cji jak i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. Jak co roku, w stycz­niu Zie­mia znaj­dzie się naj­bli­żej Słońca (pery­he­lium). Odle­głość Zie­mia – Słońce wynie­sie wtedy „zale­d­wie” 147 milio­nów km!

Gra­fika: Stellarium

2 I – koniunk­cja Księ­życa i Urana

3/4 I – koniunk­cja Księ­życa i Marsa / mak­si­mum roju mete­orów Kwa­dran­tydy (ZHR=120)

4 I – Zie­mia w peryhelium

7 I – peł­nia Księżyca

8 I – apo­geum Księżyca

15 I – III kwa­dra Księżyca

21 I – nów Księ­życa / pery­geum Księżyca

22 I – koniunk­cja Saturna i Wenus

25 I – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

28 I – I kwa­dra Księżyca

30 I – koniunk­cja Księ­życa i Marsa

 

Z oka­zji Nowego Roku

życzę Wam odwagi, pomyśl­no­ści, szczęścia

i jak zawsze pogod­nych nocy!

Janusz Nice­wicz