Wydarzenia na niebie – luty 2023

Posted by on 31 stycznia 2023

Luty to naj­krót­szy mie­siąc w roku, dla wielu czas ferii zimo­wych i odpo­czynku. Dla astro­no­mów dobry czas do obser­wa­cji noc­nego nieba. Mer­kury szybko chowa się w bla­sku wscho­dzą­cego Słońca, Wenus i Saturn widoczne są po zacho­dzie Słońca nad zachod­nim hory­zon­tem. Mars podob­nie jak Jowisz widoczny jest w pierw­szej czę­ści nocy. Do obser­wa­cji Urana Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 4 lutego i powróci 17 lutego nad ranem. Dodat­kowo możemy obser­wo­wać prze­loty Chiń­skiej Sta­cji Kosmicz­nej Tian­gong od 17 do 24 lutego nad ranem a także sate­lity Blu­eWal­ker 3. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com

4 II – apo­geum Księżyca

5 II – peł­nia Księżyca

7 II – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)

11 II – rano koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spika (gwiaz­do­zbiór Panny)

13 IIIII kwa­dra Księżyca

15 II – wie­czo­rem koniunk­cja Wenus i Neptuna/549 rocz­nica uro­dzin Galileusza

17 II – 423 rocz­nica spa­le­nia na sto­sie Gior­dano Bruno

18 II – 93 rocz­nica odkry­cia Plutona

19 II – pery­geum Księżyca/550 rocz­nica uro­dzin Miko­łaja Kopernika/100 lecie PTA

20 II – nów Księżyca

22 II – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa, Wenus i Jowisza

25 II – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Urana

26 II – wie­czo­rem Księ­życ koło gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady

27 II – I kwa­dra Księżyca/wieczorem koniunk­cja Księ­życa i Marsa

28 II – wie­czo­rem koniunk­cja Jowi­sza i Wenus

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz