BYĆ JAK IGNACY- etap III

Posted by on 25 stycznia 2023

Dru­żyna uczniów Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego zakoń­czyła III etap zma­gań w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie dla kółek nauko­wych „Być jak Ignacy. Zostań amba­sa­do­rem nauki”. Tema­tyka tego etapu doty­czyła astro­no­mii i Układu Słonecznego.

Na począ­tek ucznio­wie zapo­znali się z budową Układu Sło­necz­nego oraz zało­że­niami teo­rii geo­cen­trycz­nej i helio­cen­trycz­nej. Następ­nie zgłę­bili temat boga­tego życio­rysu pol­skiego astro­noma Miko­łaja Koper­nika i poznali jego osią­gnię­cia naukowe. W upo­rząd­ko­wa­niu wie­dzy pomocne były „mapy myśli” prze­ka­zane gru­pie przez orga­ni­za­to­rów konkursu.

 

 

Mło­dzi naukowcy nauczyli się rów­nież odróż­niać astro­no­mię od astrologii.

Na jedno ze spo­tkań Klubu Mło­dego Odkrywcy został zapro­szony wyjąt­kowy gość: astro­nom i fizyk- Pani Monika Maśla­niec. Pani Monika pia­stuje funk­cję Kra­jo­wego Koor­dy­na­tora Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej w Pol­sce, jest rów­nież człon­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego (PTA) oraz Euro­pej­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego (EAS). Opo­wie­działa uczniom m.in. o histo­rii astro­no­mii ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem doko­nań Miko­łaja Koper­nika. Dzieci z wypie­kami na twa­rzach słu­chały tych fascy­nu­ją­cych opowieści.

 

W celu utrwa­le­nia wie­dzy o Miko­łaju Koper­niku i jego osią­gnię­ciach, ucznio­wie zor­ga­ni­zo­wali tur­niej wie­dzy o naj­słyn­niej­szym pol­skim astro­no­mie. Prze­bieg rywa­li­za­cji został nagrany, a następ­nie opu­bli­ko­wany na face­bo­oko­wym pro­filu MOA. Zachę­camy do obej­rze­nia! Praca naszych uczniów została doce­niona przez jury kon­kursu i została nomi­no­wana do grona 10 naj­lep­szych fil­mi­ków spo­śród nagrań zgło­szo­nych przez dru­żyny z całej Polski.

Ucznio­wie sta­rali się zro­zu­mieć prze­bieg zja­wisk astro­no­micz­nych odtwa­rza­jąc je za pomocą modelu, w któ­rym poma­rań­cza sym­bo­li­zo­wała Zie­mię, wino­grono Księ­życ, zaś latarka sta­no­wiła odpo­wied­nik Słońca. Udało się zasy­mu­lo­wać ruch obie­gowy Księ­życa wokół Ziemi, ruch obie­gowy Ziemi wokół Słońca, ruch obro­towy Ziemi (zja­wi­sko wystę­po­wa­nia dnia i nocy), pory roku, fazy Księ­życa, zaćmie­nie Słońca oraz zaćmie­nie Księ­życa. Po zakoń­czo­nej pracy przy­szedł czas na skon­su­mo­wa­nie owo­co­wych ciał niebieskich.

Aby popra­wić swoją orien­ta­cję na nie­bie, ucznio­wie przy­go­to­wali wła­sne sza­blony słu­żące do wyświe­tla­nia na ścia­nie lub sufi­cie ulu­bio­nych gwiazdozbiorów.

 

Aspi­ru­jąc do miana „amba­sa­do­rów nauki” ucznio­wie wyko­nali dwie gazetki, dzięki czemu podzie­lili się z innymi oso­bami wie­dzą o Miko­łaju Koper­niku oraz budo­wie Układu Słonecznego.

 

Na zakoń­cze­nie oma­wia­nia tema­tów zwią­za­nych z astro­no­mią każdy uczeń wyko­nał pracę pla­styczną- kolo­rowy „Wszech­świat w słoiku”.

 

Alek­san­dra Kowalska