Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Posted by on 16 grudnia 2022

Zimowe Warsztaty Astrofotografii 2023

Zimowe Warsz­taty Astro­fo­to­gra­fii dla Nauczycieli

W dniach od piątku 27 do wtorku 31 stycz­nia 2023 roku odbędą się w Nie­po­ło­mi­cach kolejne warsz­taty obser­wa­cyjne, prze­zna­czone dla nauczy­cieli oraz peł­no­let­nich pasjo­na­tów astrofotografii.

Uczest­nicy zostaną zakwa­te­ro­wani w budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego przy ulicy Miko­łaja Koper­nika 2, tam też będą odby­wały się wszyst­kie zaję­cia. Do dys­po­zy­cji będziemy mieli salę wykła­dową, jadal­nię, dwie sale ćwi­czeń z kom­pu­te­rami sta­cjo­nar­nymi oraz kopułę z tele­sko­pem. Oprócz tego na tara­sie obser­wa­cyj­nym będzie można usta­wić instru­menty prze­no­śne, nawet te zasi­lane zewnętrz­nie, ponie­waż są tam trzy przy­łą­cza z dostę­pem do sieci elek­trycz­nej oraz do Inter­netu. Na wie­czor­nym nie­bie będzie wtedy kró­lo­wał Jowisz, Mars będzie widoczny  do 1 w nocy, zaś Księ­życ podą­ża­jący do pełni każ­do­ra­zowo zapre­zen­tuje inne obli­cze. Wytrwali obser­wa­to­rzy będą mogli ran­kiem zapo­lo­wać na Mer­ku­rego, który poprze­dza Słońce na Eklip­tyce. Gwiaz­do­zbiory zimowe z Bykiem, Orio­nem, Woź­nicą i Bliź­nię­tami jak co roku przy­cią­gną naszą uwagę, zaś Ple­jady, Wielka Mgła­wica w Orio­nie i Gro­mada Podwójna w Per­se­uszu będą zdo­biły niebo przez dłu­gie nocne godziny.

Tema­tów do zajęć nie brak­nie, zwłasz­cza że zaj­miemy się rów­nież opra­co­wy­wa­niem zdjęć z pro­jek­tów Micro­ob­se­rva­tory oraz Ear­th­KAM. W ciągu dnia będziemy poświę­cać czas na obser­wa­cje Słońca, któ­rego aktyw­ność nadal rośnie. Na tara­sie obser­wa­cyj­nym będą dostępne tele­skopy sło­neczne z fil­trami sza­rymi, jak też z fil­trami w linii H‑alfa. Będziemy rów­nież  zaj­mo­wać się bada­niem mete­ory­tów, a także otwo­rzymy i prze­ana­li­zu­jemy obrazy z kame­rek otwor­ko­wych, jakie pra­co­wały w Orlu przez nie­mal pół roku.

Podob­nie jak w latach ubie­głych, udział w zaję­ciach będzie bez­płatny, wyso­kość opłaty za noc­legi została okre­ślona na 25 zł za dobę, zaś wyży­wie­nie należy zapew­nić we wła­snym zakre­sie. Jak wspo­mniano, do dys­po­zy­cji będzie jadal­nia z peł­nym wypo­sa­że­niem kuchennym.

Zaję­cia, jak to na warsz­ta­tach, będą pro­wa­dzone zarówno przez nauczy­cieli MOA, jak i przez samych uczest­ni­ków – zapra­szamy do zgła­sza­nia tema­tów. Zachęca się do zabra­nia ze sobą wła­snego sprzętu obser­wa­cyj­nego – lunet, tele­sko­pów, kamer foto­gra­ficz­nych, choć miej­scowe wypo­sa­że­nie jest wystar­cza­jące. Z prak­tyki jed­nak wiemy, że naj­le­piej pra­cuje się z wła­snym sprzę­tem, któ­rego obsługa może być dosko­na­lona dzięki kon­tak­tom z doświad­czo­nymi obser­wa­to­rami. W razie przy­jazdu z wła­snym lap­to­pem zale­camy zain­sta­lo­wa­nie nastę­pu­ją­cych dar­mo­wych programów:

1) Stel­la­rium

2) Fast­Stone

3) Regi­stax 5

4) Deep Sky Stacker

5) Star­tra­ils

6) GIMP

7) Astro Pho­to­gra­phy Tool (dla użyt­kow­ni­ków apa­ra­tów Canon)

8) Fire­Cap­ture

Liczba miejsc na warsz­ta­tach jest ogra­ni­czona, zapisy doko­ny­wane są wyłącz­nie przy pomocy for­mu­la­rza. Wraz ze zgło­sze­niem udziału trzeba wpła­cić należ­ność w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej dekla­ro­wa­nej licz­bie noc­le­gów na konto Sto­wa­rzy­sze­nia Astro­tur MOA nr 39 1240 5107 1111 0010 6767 9035 koniecz­nie z tytu­łem „Wpłata na cele sta­tu­towe” bez innych adnotacji.

Warto zapo­znać się ze spra­woz­da­niami z poprzed­nich warsz­ta­tów, które są dostępne na stro­nie MOA oraz na naszym blogu.

 

Wszel­kie zapy­ta­nia pro­szę kie­ro­wać do pro­wa­dzą­cego Grze­go­rza Sęka mailem pod adres gsek@moa.edu.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 608–431–106.