Aktualności

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Zamieszczony przez w dniu 10 września 2017

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Pierw­szy krok zro­biony, reszta zależy od spo­łecz­no­ści! W czerwcu wraz z Iwoną Jaro­sik i Mate­uszem Win­da­kiem opra­co­wa­li­śmy pro­jekt dzia­łań w ramach Woje­wódz­kiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego i po kilku kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­lem Urzędu Mar­szał­kow­skiego został on wstęp­nie zaak­cep­to­wany, co ozna­cza dopusz­cze­nie do gło­so­wa­nia.   Jest to tak zwany „duży” pro­jekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł: „Nasze kosmiczne dzie­ciaki. W stronę edu­ka­cji...

Czytaj dalej...

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zamieszczony przez w dniu 07 września 2017

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Jak pisze Autor, Nor­bert Nawrocki – sezon na foto­gra­ficzne obser­wa­cje galak­tyki, w któ­rej poło­żony jest nasz Układ Sło­neczny dobiega końca. Oczy­wi­ście Droga Mleczna widoczna jest w Pol­sce przez cały rok, ale w mie­sią­cach let­nich prze­cina ona niebo szcze­gól­nie wysoko nad hory­zon­tem. Zer­k­nij­cie na nie­złe zdję­cia naszej Galak­tyki.

Czytaj dalej...

Zaczęliśmy z przytupem

Zamieszczony przez w dniu 05 września 2017

Zaczęliśmy z przytupem

Nowy rok szkolny, roz­po­częty ofi­cjal­nie 4 wrze­śnia, zain­au­gu­ro­wa­li­śmy w MOA Pik­ni­kiem pod Gwiaz­dami dla jed­nej z klas szó­stych Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­liczce. Dzieci w licz­bie 24 wraz z dwiema opie­kun­kami zaraz po zakwa­te­ro­wa­niu udały się do kopuły tele­skopu, gdzie odbył się pokaz tar­czy Słońca. Mie­li­śmy na to zale­d­wie kwa­drans, bowiem sło­neczko chy­liło się już ku zacho­dowi, nie­mniej wszy­scy mogli dostrzec na ekra­nie dwie ogromne grupy plam. Dodat­kowo pię­cioro...

Czytaj dalej...

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Zamieszczony przez w dniu 04 września 2017

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”   W dniach od 20 do 22 paź­dzier­nika 2017 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną – X Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astro­no­mii. Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi ucznio­wie.   Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są: Rada Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice,...

Czytaj dalej...

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Zamieszczony przez w dniu 02 września 2017

Spojrzenie na wrześniowe niebo 2017

Adam Micha­lec, Gazeta Nie­po­ło­micka, wrze­sień 2017 “Gdy wrze­sień z pogodą zaczyna, zwy­kle przez mie­siąc pogoda trzyma” - to przy­sło­wie budzi w nas nadzieję, iż po cie­płym, chwi­lami gorą­cym, ale i mokrym lecie, cze­kać nas będzie czas pięk­nej, sta­bil­nej i praw­dzi­wie jesien­nej pogody. Wrze­sień, poza wyda­rze­niami histo­rycz­nymi, zwią­zany jest z powro­tem dzieci i mło­dzieży do zapo­wie­dzia­nych, jesz­cze koń­cem czerwca, nowo zre­for­mo­wa­nych szkół, zaś na nie­bie, to okres rów­no­wagi mię­dzy dłu­go­ścią...

Czytaj dalej...