Aktualności

- czyli co nowego w Obser­wa­to­rium

Dzień Kobiet w Planetarium

Zamieszczony przez w dniu 27 lutego 2018

Dzień Kobiet w Planetarium

Z oka­zji Dnia Kobiet zapra­szamy Panie na seans w Pla­ne­ta­rium pod tytu­łem: “Spa­cer po nie­bie z muzyką w tle”.   Po sean­sie – jeśli pogoda pozwoli – zapra­szamy na pokazy wie­czor­nego nieba przy uży­ciu naj­więk­szego naszego tele­skopu.     czwar­tek  |  8 marca 2018  |  18:00 Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach Wstęp wolny!   Pro­simy o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­niczną – (12) 281 15 61 lub...

Czytaj dalej...

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach.           Pro­po­nu­jemy, co nastę­puje:   WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i mło­dzieży (szcze­góły warsz­ta­tów – poni­żej) od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00     POKAZY SŁOŃCA – przez tele­skopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY NIEBA – także...

Czytaj dalej...

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Zamieszczony przez w dniu 05 lutego 2018

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Z naszą małą pomocą pozna­cie warsz­tat, który posłuży do reali­za­cji wszyst­kich arcy­cie­ka­wych pomy­słów Waszych oraz Waszych uczniów. Oswo­imy pod­sta­wowe narzę­dzia takie jak piła do drewna, śru­bo­kręt czy mło­tek oraz zoba­czymy, jak można połą­czyć to z drobną elek­tro­niką. Przy oka­zji usta­limy, jak dzia­łać, aby nic nie wybu­chło, a palce pozo­stały nie­usz­ko­dzone. Jeśli myślisz, że maj­ster­ko­wa­nie jest moż­liwe wyłącz­nie z dro­gim i trud­nym do obsługi sprzę­tem, to udo­wod­nimy Ci,...

Czytaj dalej...

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Zamieszczony przez w dniu 08 stycznia 2018

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Wzo­rem lat ubie­głych orga­ni­zu­jemy Zimowy Obóz Obser­wa­cyjny w dniach od 19 do 24 lutego 2018 roku. Będziemy zakwa­te­ro­wani w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym w Stu­po­sia­nach, gdzie też znaj­duje się pod­sta­wowy sprzęt obser­wa­cyjny. Pla­nu­jemy wycieczki do Mucz­nego i Tar­nawy, a jeżeli pogoda dopi­sze to wej­dziemy do obser­wa­to­rium na Otry­cie. Opłata za obóz wynosi 350 zł dla uczniów MOA oraz 500 zł dla innych chęt­nych. Liczba miejsc wynosi 16, zaś uczest­nicy powinni mieć...

Czytaj dalej...

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Zamieszczony przez w dniu 30 grudnia 2017

Rozkład jazdy ciał niebieskich w 2018 roku

Tak oto kolejny raz, znów sta­jemy u progu Nowego Roku. Będzie to rok, w któ­rym nadal pra­gniemy trzy­mać się porządku, w miarę dosko­na­łego, a obser­wu­jąc nie­bo­skłon, nie­za­leż­nie od przy­szło­rocz­nych wyda­rzeń na Ziemi, wszystko będzie prze­bie­gało według kla­sycz­nych praw astro­no­mii, mate­ma­tyki i fizyki, zna­nych ludz­ko­ści – lepiej lub gorzej – od wielu stu­leci. Cze­kają nas, w 2018 roku, zja­wi­ska okre­sowe i nie­spo­dzie­wane. Tych dru­gich, czę­sto naj­cie­kaw­szych i wywo­łu­ją­cych...

Czytaj dalej...

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Zamieszczony przez w dniu 22 grudnia 2017

Pięknych Świąt i dobrego Nowego Roku!

Życzymy Pań­stwu pięk­nych, pach­ną­cych cho­inką, spę­dzo­nych w rodzin­nej atmos­fe­rze, peł­nych nie­spo­dzie­wa­nych pre­zen­tów Świąt Bożego Naro­dze­nia. A Nowy Rok żeby był jesz­cze lep­szy niż ten, co wła­śnie mija, wypeł­niony cie­ka­wymi wyda­rze­niami oraz pełen gwiaź­dzi­stych nocy i pogod­nych dni!...

Czytaj dalej...

Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Zamieszczony przez w dniu 21 grudnia 2017

Wystawa – Wszystkie kolory żywej Ziemi – zapraszamy!

Ruszamy z wystawą w świat! Na razie tylko po sąsiedzku – do Labo­ra­to­rium Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej przy Biblio­tece Miej­skiej w Nie­po­ło­mi­cach. Po dwu­dnio­wym epi­zo­dzie na zam­ko­wych kruż­gan­kach – w cza­sie trwa­nia X Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji “Astro­no­mia XXI wieku i jej naucza­nie” – obrazy zawi­sły w naszej sali wykła­do­wej, począt­kowo nieco cha­otycz­nie, ale od 8 grud­nia są widoczne na jed­no­li­tym tle i w nale­ży­tym ordynku. Ale już we wto­rek,...

Czytaj dalej...

Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Zamieszczony przez w dniu 13 grudnia 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2017/2018 – szkoły średnie

Woje­wódzki kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach, Kura­to­rium Oświaty w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­suje w roku szkol­nym 2017/2018 kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich (ponad­gim­na­zjal­nych) woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe...

Czytaj dalej...

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zamieszczony przez w dniu 10 grudnia 2017

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich rodza­jów szkół do udziału w kolej­nych warsz­ta­tach dosko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­wa­dze­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych i opra­co­wy­wa­nia ich wyni­ków. Odbędą się one w dniach 9 (pią­tek) – 10 (sobota) – 11 (nie­dziela) – 12 (ponie­dzia­łek) lutego 2018 roku. Udział w zaję­ciach jest dar­mowy, ofe­ru­jemy także bez­płatne zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku szko­le­nio­wym MOA w Nie­po­ło­mi­cach. Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez nauczy­cieli MOA...

Czytaj dalej...

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Zamieszczony przez w dniu 05 grudnia 2017

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Pod opieką nauczy­cieli MOA – p. Moniki, p. Łuka­sza i p. Szy­mona ucznio­wie MOA i ich rodzice wybrali się do EC1 – Cen­trum Nauki i Tech­niki oraz Pla­ne­ta­rium w Łodzi. Nasza 50-oso­bowa grupa zwie­dza­nie EC1 roz­po­częła od obej­rze­nia wystawy Leonardo da Vinci – Ener­gia umy­słu. Wystawa maszyn poka­zana w inte­rak­tywny spo­sób, prze­no­siła nas na ścieżki wie­dzy i inspi­ra­cji naj­wy­bit­niej­szego arty­sty w histo­rii Europy. Zakoń­cze­niem wystawy był wątek Pol­skich Leonar­dów i ich...

Czytaj dalej...