Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

Posted by on 06 października 2023

Warsztaty obserwacji Obiektów Układu Słonecznego

W dniach od piątku 27 do nie­dzieli 29 paź­dzier­nika w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach odbędą się kolejne zaję­cia prak­tyczne „Warsz­taty obser­wa­cji Obiek­tów Układu Sło­necz­nego”, prze­zna­czone dla nauczy­cieli szkół wszyst­kich typów. Ofe­ru­jemy bez­płatne zakwa­te­ro­wa­nie w kom­for­to­wych czte­ro­oso­bo­wych poko­jach z łazien­kami, dostęp do odpo­wied­nio wypo­sa­żo­nej jadalni, a przede wszyst­kim salę wykła­dową, dwie sale ćwi­czeń, tele­skop w kopule astro­no­micz­nej i sze­reg instru­men­tów prze­no­śnych na tara­sie obser­wa­cyj­nym. Tema­tyka zajęć to sze­roko rozu­miane obser­wa­cje Słońca, Księ­życa, Jowi­sza i Saturna oraz Ziemi – oczy­wi­ście z sate­li­tów. Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez zawo­do­wych astro­no­mów – nauczy­cieli MOA.

Liczba miejsc jest ogra­ni­czona, zapisy odby­wają się pod tym adre­sem.

Dodat­kowe infor­ma­cje można uzy­skać bez­po­śred­nio od orga­ni­za­to­rów – mailowo pod adre­sem gsek@moa.edu.pl albo tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 608–431-106.