Małopolska Noc Naukowców 2023

Posted by on 01 września 2023

Małopolska Noc Naukowców 2023

Tra­dy­cyj­nie w ostatni pią­tek wrze­śnia zapra­szamy miło­śni­ków nauki na wyjąt­kową noc w roku – Mało­pol­ską Noc Naukow­ców – w tym roku przy­pada ona 29 wrze­śnia. Nie można jej prze­ga­pić, bo zawsze bywa to wyjąt­kowy czas, gdzie nauka mie­sza się z zabawą. Uczest­nicy MNN będący w każ­dym wieku, mogą zaba­wić się w naukowca i sami prze­pro­wa­dzać eks­pe­ry­menty pod czuj­nym okiem naszych spe­cja­li­stów z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium. W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy wykłady, seanse w Pla­ne­ta­rium oraz tele­skopy do poka­zów nieba pod hasłem: „Rok 2023 rokiem Miko­łaja Kopernika”.

Zapraszamy do naszego Obserwatorium w godzinach 18:00 – 23:00!

Do zoba­cze­nia w MOA 🙂

Monika Maśla­niec
Koor­dy­na­tor Nocy Naukow­ców w Niepołomicach

UWAGI:

• Par­king przy MOA jest wyłącz­nie dla pracowników
• Na nasze aktyw­no­ści nie obo­wią­zuje reje­stra­cja.
• Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych oraz bez­pie­czeń­stwa aktyw­no­ści mają ogra­ni­czoną liczbę uczestników.

Przy­po­mi­namy, że głów­nym Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego

Pro­gram wyda­rze­nia „Mało­pol­ska Noc Naukow­ców 2023”
w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym
im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach

„Rok 2023 rokiem Miko­łaja Kopernika”

ROZPOCZĘCIE
18:00

Taras obserwacyjny
Roz­po­czę­cie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2023 – pro­wa­dzący koor­dy­na­tor w Nie­po­ło­mi­cach mgr Monika Maślaniec
POKAZY NIEBA
od 18:00–23:00

Taras obserwacyjny
Taras zielony
Pokazy nieba (uwa­run­ko­wane pogodą) – pro­wa­dzący mgr inż. Łukasz Maślaniec
(dla każdego)
ZWIEDZANIE
od 18:00–23:00

(co 30 minut 20 osób)
Budy­nek MOA
„Zwie­dza­nie MOA” 
– pro­wa­dzący mgr Agata Pępiak oraz mgr Patryk Salamon
(dla każdego)
WYSTAWY
18:00–23:00

Budy­nek MOA
„Wyprawa na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca – CHILE 2019”
„Astro­nom i odkrywca – Kazi­mierz Kordylewski”
(dla każdego)
PLANETARIUM
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

(co 30 minut 40 osób)
Planetarium 
sala nr 01
„Nasz Układ Sło­neczny” – pro­wa­dzący mgr Janusz Nicewicz
(5 – 15 lat)
WYKŁAD
18:15

(limit 80 osób)
Sala seminaryjna 
sala nr 10
„A jed­nak się kręci…” – pro­wa­dzący mgr Tymon Kretschmer 
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
(12 – 15 lat)
WYKŁAD
19:15

(limit 80 osób)
Sala seminaryjna 
sala nr 10
„Wielki podróż­nik – histo­ria jed­nego kamie­nia” – pro­wa­dzący mgr Patryk Salamon
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
(8 – 15 lat)
WYKŁAD
20:15

(limit 80 osób)
Sala seminaryjna 
sala nr 10
„Sate­li­tarny sys­tem pozy­cjo­no­wa­nia GPS – histo­ria powsta­nia i zasto­so­wa­nie” – pro­wa­dzący Michał Matu­sik SQ9ZAY, Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA 
Kon­kurs z nagro­dami rze­czo­wymi doty­czący wykładu
(12 – 15 lat)
WARSZTATY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

(co 30 minut 12 osób)
Laboratorium 
sala nr 02
„Lot na Marsa” 
– pro­wa­dzący mgr Alek­san­dra Kowal­ska, Klub Mło­dego Odkrywcy
(8 – 11 lat)
POKAZY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

(co 30 minut 12 osób)
Laboratorium 
sala nr 03
„Halo tu Ziemia”
– pro­wa­dzący Nie­po­ło­micki Klub Krót­ko­fa­low­ców SP9MOA
(12 – 15 lat)
WARSZTATY
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

(co 30 minut 12 osób)
Laboratorium 
sala nr 04
„Sen­so­ryczne zabawy, czyli robimy slime-glutki”
– pro­wa­dząca dr Danuta Kowalczyk-Pachel
(8 – 11 lat)
WARSZTATY
19:00, 19:30, 20:00, 20:30

(co 30 minut 8 osób)
Laboratorium 
sala nr 05
„Mój lot w kosmos”
– pro­wa­dzący mgr Tymon Kretschmer 
(8 – 15 lat)
ZAKOŃCZENIE
22:45

Sala seminaryjna 
sala nr 10
Zakoń­cze­nie Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2023 – pro­wa­dzący koor­dy­na­tor w Nie­po­ło­mi­cach mgr Monika Maślaniec

Szcze­gó­łowy opis aktyw­no­ści w pliku pdf


Po udziale w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2023 pro­simy o wypeł­nie­nie ANKIETY

Ankieta dla dzieci

Ankieta dla osób dorosłych


KONKURS!!!

KOPERNIK 550!

Jak już na pewno pamię­ta­cie, każ­dego roku nie­od­łącz­nym ele­men­tem towa­rzy­szą­cym MNN i zapo­wia­da­ją­cym nadej­ście tego wiel­kiego wyda­rze­nia jest kon­kurs plastyczny!

Szcze­góły na stro­nie organizatorów:

Kon­kurs Koper­nik 550”