Wydarzenia na niebie – październik 2023

Posted by on 29 września 2023

Wydarzenia na niebie – październik 2023

 

Paź­dzier­nik to począ­tek kolej­nego roku aka­de­mic­kiego. Stu­denci wra­cają na uczel­nie po 3 mie­sią­cach odpo­czynku. Dla astro­no­mów to już dłuż­sze noce niż dni i jeśli jesienne mgły nie prze­szko­dzą, to można wypa­trzeć wiele cie­ka­wych zja­wisk. W paź­dzier­niku prze­cho­dzimy na czas zimowy. W nocy z 28 na 29 prze­sta­wiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy, więc śpimy o godzinę dłu­żej. Jeśli cho­dzi o pla­nety to: Wenus widoczna jest przed wscho­dem Słońca, Jowisz, Saturn, Uran Nep­tun przez całą noc, choć do obser­wa­cji tych ostat­nich przyda się tele­skop. Zwięk­sza­jąca się aktyw­ność sło­neczna daje nam więk­szą szansę na obser­wa­cje zorzy polar­nej nawet w połu­dnio­wej Pol­sce. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie wie­czo­rem do 3 paź­dzier­nika i powróci na poranne niebo dopiero po 19 paź­dzier­nika. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie heavens-above.com.

 

1 X – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
2 X – koniunk­cja Księ­życa i Plejad
5 X – mak­sy­malna elon­ga­cja pół­nocna Księżyca
6 X – ostat­nia kwa­dra Księżyca
7/8 X – mak­si­mum roju Dra­ko­nidy (ZHR=zmienne)
10 X – Księ­życ w apogeum
14 X – nów Księżyca/obrączkowe zaćmie­nie Słońca (w Pol­sce niewidoczne)
20 X – mak­sy­malna elon­ga­cja połu­dniowa Księżyca
21 X – mak­si­mum roju Orio­ni­dów (ZHR=20)
22 X – I kwa­dra Księżyca
24 X – koniunk­cja Księ­życa i Saturna/maksymalna elon­ga­cja wschod­nia Wenus
26 X – Księ­życ w perygeum
28 X – peł­nia Księżyca/częściowe zaćmie­nie Księżyca(faza 0.13, począ­tek 21:34, mak­si­mum 22:14, koniec 22:53)
29 X – prze­cho­dzimy na czas zimowy (z 3:00 na 2:00)/koniunkcja Księ­życa i Jowisza
30 X – koniunk­cja Księ­życa i Urana

 

Stu­den­tom życzę suk­ce­sów w roku akademickim
i już tradycyjnie
pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji
Janusz Nice­wicz