Piknik Naukowy z TVP Nauka

Posted by on 22 sierpnia 2023

Piknik Naukowy z TVP Nauka

W nie­dzielę, 27 sierp­nia br. w naszym Obser­wa­to­rium odbę­dzie się Pik­nik Naukowy „W kręgu Słońca”TVP Nauka. Pik­nik zwią­zany jest z obcho­dzo­nym Rokiem Miko­łaja Koper­nika. Wszy­scy, któ­rzy w tym cza­sie nas odwie­dzą, będą mogli wraz z eks­per­tami TVP Nauka i nauczy­cie­lami MOA pro­wa­dzić obser­wa­cje naszej dzien­nej gwiazdy. Dzięki mobil­nemu obser­wa­to­rium, w ciągu dnia Słońce pod­glą­dać będziemy przez naj­więk­sze w Pol­sce spe­cja­li­styczne tele­skopy. Zaś wie­czo­rem spoj­rzymy na nocne roz­gwież­dżone niebo nad Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.

Ponadto odbędą się warsz­taty pla­styczne, rakie­towe i z pierw­szej pomocy. Każdy z uczest­ni­ków skon­stru­uje także swój wła­sny zegar sło­neczny. Nie zabrak­nie rów­nież sta­no­wi­ska z Labo­ra­to­rium przy­szło­ści – dru­karki 3D i dłu­go­pisy 3D.

W sali semi­na­ryj­nej MOA, będzie można zoba­czyć naj­now­sze filmy o Miko­łaju Koper­niku, które powstały dzięki  Fun­da­cji Nico­laus Coper­ni­cus. Odbędą się rów­nież spo­tka­nia z popu­la­ry­za­to­rami nauki. Prze­ko­naj­cie się sami, kto będzie naszym gościem, odwie­dza­jąc w tym dniu nasze Obserwatorium.

Rela­cje na żywo z nie­po­ło­mic­kiego Obser­wa­to­rium będzie można zoba­czyć na ante­nie TVP Nauka o godz.: 13:00, 15:00, 18:00 i 21:00. Skrót z nie­dziel­nego wyda­rze­nia będzie można rów­nież obej­rzeć na ante­nie TVP Nauka w czwar­tek 31 sierp­nia o godz. 22:10.

Wię­cej infor­ma­cji o wyda­rze­niu: waka­cje-z-tvp-nauka

Do zoba­cze­nia!!!

Uwaga!
Uprzej­mie infor­mu­jemy, że na ulicy Miko­łaja Koper­nika obo­wią­zuje ogra­ni­cze­nie tonażu jak rów­nież nie ma par­kingu dla samo­cho­dów osobowych.

Naj­bliż­szy parking:

  • ul. Szkolna (przy Sta­dio­nie MKS PUSZCZA)