Wydarzenia na niebie – wrzesień 2023

Posted by on 29 sierpnia 2023

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2023

Oprócz roz­po­czę­cia nowego roku szkol­nego, we wrze­śniu roz­po­czyna się też astro­no­miczna jesień. Słońce w swo­jej rocz­nej wędrówce wzdłuż eklip­tyki, prze­cho­dzi przez rów­nik nie­bie­ski z pół­kuli pół­noc­nej na połu­dniową. 23 wrze­śnia o 8:50 roz­pocz­nie się astro­no­miczna jesień. Jest to moment rów­no­nocy jesien­nej. Jed­nak z powodu zja­wi­ska refrak­cji w naszej atmos­fe­rze, fak­tyczne zrów­na­nie dłu­go­ści dnia i nocy nastąpi dopiero 25/26 wrze­śnia. W dniach 11–15 wrze­śnia odbę­dzie się XLI Zjazd Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego w Toru­niu, które w tym roku obcho­dzi 100-lecie swo­jej dzia­łal­no­ści. Nato­miast 29 wrze­śnia w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbę­dzie się kolejna Mało­pol­ska Noc Naukow­ców, na którą ser­decz­nie Was zapraszamy.

Jeśli cho­dzi o pla­nety, to Wenus widoczna jest na poran­nym nie­bie. Do niej po 20-tym wrze­śnia dołą­czy Mer­kury. Mars znika w bla­sku zacho­dzą­cego Słońca. Jowisz, SaturnUran zagosz­czą na nie­bie przed pół­nocą. Zaś Nep­tuna możemy wypa­try­wać przez całą noc. Jed­nak do obser­wa­cji tych ostat­nich potrzebny jest teleskop.

5 IX – koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Urana (nad ranem)
6 IX – Księ­życ w pobliżu gro­mady otwar­tej Plejady/koniunkcja dolna Merkurego
7 IXIII kwa­dra Księżyca
8 IX – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
10 IX – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
12 IX – Księ­życ w apogeum
15 IX – nów Księżyca
19 IX – opo­zy­cja Neptuna
22 IX – I kwa­dra Księżyca/maksymalna elon­ga­cja zachod­nia Merkurego
23 IX – począ­tek astro­no­micz­nej jesieni (8:50)/maksymalna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
24 IX – mak­sy­malna widocz­ność Mer­ku­rego (nad ranem)
26 IX – koniunk­cja Księ­życa i Saturna
28 IX – Księ­życ w perygeum
29 IX – peł­nia Księżyca

 

Uczniom życzę wielu suk­ce­sów w nowym roku szkolnym
a wszyst­kim pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz