Konkurs na referat 2019 – WYNIKI | szkoły średnie

Posted by on 09 marca 2019

Konkurs na referat 2019 – WYNIKI | szkoły średnie

8 marca 2019 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym odbyło się Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne.

 

 

 

 

Spo­śród 6 wyty­po­wa­nych prac Komi­sja w składzie:
dr Adam Micha­lec – Prze­wod­ni­czący JURY
dr Wal­de­mar Ogłoza
mgr Bar­tło­miej Zakrzewski
mgr Janusz Nicewicz

przy­znała:

I miej­sce – Urszuli Milew­skiej z Publicz­nego Sale­zjań­skiego Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Krakowie
II miej­sce – Kla­rze Świą­tek z Gim­na­zjum nr 1 w Bochni
III miej­sce – Łuka­szowi Gor­czycy z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Bochni

Urszula Milew­ska repre­zen­to­wać będzie nasze woje­wódz­two na XLV Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Grudziądzu.

Gra­tu­lu­jemy!