Przebudowa Obserwatorium – nowe informacje

Posted by on 01 kwietnia 2019

Przebudowa Obserwatorium – nowe informacje

Aktu­ali­za­cja wpisu /4 kwiet­nia 2019/

Ha! Odkry­wamy karty!
Nie­stety, kosmo­drom w Nie­po­ło­mi­cach nie powsta­nie. W każ­dym razie z pew­no­ścią nie przy Obserwatorium.
Taka inwe­sty­cja wyma­ga­łaby pie­nię­dzy jakie nawet w banku trudno sobie wyobra­zić, a i miej­sca, które pochło­nę­łoby miej­ski sta­dion, teren sąsia­du­ją­cej z nami szkoły i kto wie czy nie nasz miej­ski Rynek. To tylko pri­ma­apri­li­sowy żarcik 🙂


 

Sza­nowni Państwo!

Wła­śnie zakoń­czyły się nego­cja­cje i roz­mowy na szczy­cie w Urzę­dzie Mia­sta i Gminy Niepołomice.
Spie­szymy z infor­ma­cją, że posze­rzono zakres roz­bu­dowy. W Nie­po­ło­mi­cach, w naszym Obser­wa­to­rium powsta­nie pierw­szy w Pol­sce szkolny KOSMODROM!

Pre­zen­tu­jemy wizu­ali­za­cję, przy­go­to­waną na gorąco przez współ­pra­cu­ją­cych z nami archi­tek­tów. Możemy z dumą poin­for­mo­wać że posta­no­wi­li­śmy zna­cząco posze­rzyć ofertę naszego Obser­wa­to­rium dla grup szkol­nych i nie tylko.

 

 

Już od przy­szłych waka­cji zapra­szamy na jed­no­dniowe wycieczki na Księżyc.
W programie:

  • prze­lot nad nie­wi­doczną stroną Księ­życa (tylko dla osób o moc­nych nerwach);
  • twarde lądo­wa­nie na Księżycu;
  • bieg dookoła dowol­nie wybra­nego krateru;
  • skok wzwyż bez tyczki;
  • zjazd do wnę­trza kra­teru na księ­ży­co­wych sankach;
  • obser­wa­cja i próby zła­pa­nia Lunasz­ków księ­ży­co­wych (uwaga, są jadowite);
  • kilka głę­bo­kich wde­chów w szcząt­ko­wej atmos­fe­rze Księ­życa, zupeł­nie wol­nej od smogu;
  • roman­tyczny spa­cer nad Morzem Oparów;
  • eks­tre­malny spa­cer przez Bagno Zgni­li­zny (tylko dla ama­to­rów moc­nych wrażeń);
  • a dla opie­ku­nów grup, relak­su­jące opa­la­nie na leża­kach w błę­kit­nym świe­tle Ziemi (nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za prze­bar­wie­nia skóry).

Zapra­szamy!!! Rezer­wa­cje już od 1 kwietnia!