Rozbudowa Obserwatorium

Posted by on 04 marca 2019

Rozbudowa Obserwatorium

Sza­nowni Państwo!
W związku z roz­bu­dową Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach konieczne jest wpro­wa­dze­nie zmian w funk­cjo­no­wa­niu naszej Pla­cówki. Poni­żej zebra­li­śmy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o bie­żą­cej dzia­łal­no­ści i ofer­cie Obserwatorium.

 

 

Od 4 marca 2019 roku na okres około dwóch lat nie będziemy przyj­mo­wali grup na:

  • seanse w planetarium,
  • pre­lek­cje astronomiczne,
  • Gwiezdną Przy­godę,
  • Pik­nik pod Gwiaz­dami.

Pod­czas trwa­nia roz­bu­dowy, dzia­łal­ność ta zostaje zastą­piona wyjaz­do­wym sean­sami mobil­nego pla­ne­ta­rium MOA 

 

Od dnia 4 marca 2019 roku na okres około dwóch lat zawie­szone zostają:

  • sobot­nie seanse w Planetarium,
  • uro­dziny dla dzieci,
  • wie­czorne pokazy nieba.

Cie­kaw­sze zda­rze­nia na nie­bie będą Pań­stwo mogli z nami obser­wo­wać za pomocą mobil­nych tele­sko­pów. O miej­scu i ter­mi­nie obser­wa­cji będziemy infor­mo­wali z wyprze­dze­niem na stro­nie inter­ne­to­wej i Face­bo­oku MOA.

Zaję­cia kół astro­no­micz­nych, mul­ti­me­dial­nych i robo­tycz­nych odby­wają się w Obser­wa­to­rium, do czasu prze­nie­sie­nia do sal zastęp­czych. Szcze­gó­łową infor­ma­cję udo­stęp­nimy po zakoń­cze­niu wszel­kich for­mal­no­ści zwią­za­nych z orga­ni­za­cją pomiesz­czeń zastęp­czych. Nauczy­ciele poszcze­gól­nych grup prze­każą wtedy sto­sowną infor­ma­cję uczest­ni­kom zajęć i ich opiekunom.

O bie­żą­cym postę­pie prac będziemy infor­mo­wali na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i na Face­bo­oku MOA.

 

Mamy nadzieję, że już za nie­całe dwa lata będziemy mogli na nowo zapro­sić Pań­stwa do nowo­cze­snego i świet­nie wypo­sa­żo­nego Obser­wa­to­rium, gdzie pozna­wa­nie i odkry­wa­nie Wszech­świata będzie jesz­cze bar­dziej fascy­nu­jące i przyjemne!

 

 

 

 

 

 

Domi­nik Pasternak
dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego