Konkurs na referat 2019 – protokół komisji | szkoły średnie

Posted by on 02 marca 2019

Konkurs na referat 2019 – protokół komisji | szkoły średnie

Zakoń­czył się kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół średnich.
Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza, mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski oraz mgr Janusz Nice­wicz wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno-Astro­nau­tycz­nego, które odbę­dzie się 8 marca 2019 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Jury do kolej­nego etapu Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wało nastę­pu­jące prace:

  1. Czuma Alek­san­dra „Kosmiczny żaglo­wiec” – Szkoła Pod­sta­wowa w Podłężu.
  2. Gor­czyca Łukasz „Astro­na­wi­ga­cja w epoce wiel­kich odkryć geo­gra­ficz­nych” – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Króla Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Bochni.
  3. Milew­ska Urszula „Z paty­kiem na Słońce” – Publiczne Sale­zjań­skie Liceum Ogól­no­kształ­cące w Krakowie.
  4. Pilch Fry­de­ryk „Dla­czego się kręci?”- Zespół Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach.
  5. Suma Gabriela „Wyzna­cze­nie daty Wiel­ka­nocy” – Zespół Szkół im. Ojca Świę­tego Jana Pawła II w Niepołomicach.
  6. Świą­tek Klara „Ze sznur­kiem na Księ­życ” – Gim­na­zjum nr 1 im. Świę­tej Kingi w Bochni.