IX Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2019

Posted by on 16 maja 2019

IX Letnia Szkoła Polskiego Oddziału EAAE 2019

IX JUBILEUSZOWA LETNIA SZKOŁA POLSKIEGO ODDZIAŁU EAAE

(Sum­mer School 2019)

Orle, 1 – 5 lipca 2019

 

Pol­ski Oddział Euro­pean Asso­cia­tion for Astro­nomy Edu­ca­tion wspól­nie z Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach zapra­szają na kolejną – już dzie­wiątą – Let­nią Szkołę Astro­no­miczną.

Orga­ni­zu­jemy ją przede wszyst­kim z myślą o nauczy­cie­lach oraz innych oso­bach chcą­cych dosko­na­lić metody naucza­nia astro­no­mii i roz­wi­jać swoje wła­sne umie­jęt­no­ści w tej dzie­dzi­nie. Zapra­szamy rów­nież wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych astro­no­mią i obser­wa­cjami noc­nego i dzien­nego nieba.

IX Let­nia Szkoła odbę­dzie się w dniach od 1 do 5 lipca 2019 roku w Sta­cji Tury­stycz­nej Orle poło­żo­nej wysoko w Izer­skim Parku Ciem­nego Nieba. W pro­gra­mie prze­wi­dziane są – jak zwy­kle – wykłady pro­fe­sjo­nal­nych astro­no­mów, warsz­taty oraz obser­wa­cje nieba, kiedy tylko pogoda na to pozwoli. Uczest­nicy będą mieli dostęp do bogato wypo­sa­żo­nej pra­cowni astro­no­micz­nej (tele­skopy, apa­raty foto­gra­ficzne, laptopy).

Udział w szkole jest bez­płatny, trzeba jed­nak opła­cić na miej­scu koszty utrzy­ma­nia, przede wszyst­kim noc­legi (dla uczest­ni­ków szkoły są po 30, 40 lub 50 zł). Można noco­wać we wła­snym namio­cie. W bufe­cie można zama­wiać wyży­wie­nie cało­dzienne lub wedle życze­nia. Skle­pów w oko­licy nie ma.

Osoby pra­gnące wziąć udział w IX Let­niej Szkole muszą wypeł­nić for­mu­larz zgłoszeniowy.

Bie­żące infor­ma­cje znaj­dują się pod adresem:
http://obserwatorium.lo2.pl/summer_school2019.html

 

Za orga­ni­za­to­rów
Ludwik Lehman
Grze­gorz Sęk