Noc Muzeów w Ogrodzie Doświadczeń

Posted by on 24 maja 2019

Noc Muzeów w Ogrodzie Doświadczeń

Cykliczna impreza, która w tym roku odbyła się w Kra­ko­wie 17 maja, dała oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia sze­ro­kiej publicz­no­ści naszych tele­sko­pów. Widzo­wie mogli obej­rzeć naj­sam­przód (dopóki się na dobre nie ściem­niło) szcze­góły odle­głego o dwa i pół kilo­me­tra komina elek­tro­cie­płowni a następ­nie zachwy­cali się wido­kiem powierzchni Księ­życa, który owej nocy zbli­żał się do pełni. Padało wiele pytań, a dodat­kowo Janusz popro­wa­dził w ad hoc przy­go­to­wa­nej sali wykład „ Czym jest a czym nie jest kometa ”, zaś w osob­nym namio­cie Ogrodu była pre­zen­to­wana część plansz z naszej wystawy „Wszyst­kie kolory żywej Ziemi”. Przez cały czas mie­li­śmy gości, zwłasz­cza dzieci i mło­dzież w wiel­kiej licz­bie zja­wili się tej magicz­nej nocy aby zaznać cze­goś emo­cjo­nu­ją­cego, innego niż zazwy­czaj. I to się udało, a my wró­ci­li­śmy po pół­nocy do Nie­po­ło­mic w poczu­ciu dobrze wyko­na­nego zadania.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/muzeuminzynierii/videos/2185062511612958/

 

 

Grze­gorz Sęk