Obserwacje zaćmienia Księżyca – zapraszamy!

Posted by on 02 lipca 2019

Obserwacje zaćmienia Księżyca – zapraszamy!

Ser­decz­nie zapra­szamy na wie­czorne obser­wa­cje czę­ścio­wego zaćmie­nia Księ­życa.

Cze­kamy na Was  w Nie­po­ło­mi­cach, 16 lipca 2019 roku (wto­rek), na tere­nie Kopca Grun­waldz­kiego przy ulicy Grunwaldzkiej.

Zaczy­namy o godzi­nie 21:30.

 

 

W pla­nie:

  • godz. 22:00 – „O co cho­dzi z tymi zaćmie­niami?” wykład dra Wal­de­mara Ogłozy
  • godz. 23:00 – Pokaz nieba przy uży­ciu wskaź­ni­ków laserowych
  • godz. 23:30 – „Wyobraź sobie… – teatrzyk cieni” czyli jaki Zie­mia ma kształt
  • godz. 00:00 – „Tro­chę histo­rii” – czyli luźne roz­mowy o Księ­życu, Twar­dow­skim, misjach Apollo i innych
  • przez cały wie­czór – „Zapy­taj astro­noma” – co chcia­łeś wie­dzieć, ale bałeś się zapytać
  • przez cały wie­czór – Kącik pla­styczny dla najmłodszych
  • 01:00 – zakoń­cze­nie obser­wa­cji i pokazów

 

 

Roz­kład jazdy” zaćmienia:

  • począ­tek – godz. 22:01, wyso­kość Księ­życa: 7 stopni nad horyzontem
  • faza mak­sy­malna zja­wi­ska – godz. 23:31, wyso­kość Księ­życa: 14 stopni, zakry­cie tar­czy: 66%,
  • koniec – godz. 01:00, wyso­kość Księ­życa: 16 stopni.

 

Do Pań­stwa dys­po­zy­cji będą tele­skopy, lunety i lor­netki Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.
Mile widziane osoby z wła­snym sprzę­tem obserwacyjnym :).

Wstęp wolny.

 

Uwaga!!!
W przy­padku złej pogody (cał­ko­wite zachmu­rze­nie i/lub opady) – impreza nie odbę­dzie się!