Całkowite zaćmienie Słońca!

Posted by on 28 maja 2019

Całkowite zaćmienie Słońca!

2 lipca 2019 roku będzie można zoba­czyć kolejne cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Nie­stety, nie będzie ono widoczne ani w Pol­sce ani nawet w Europie.

Tym razem, żeby zoba­czyć to fascy­nu­jące zja­wi­sko należy się udać aż do Ame­ryki Połu­dnio­wej! Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach już nie­jed­no­krot­nie orga­ni­zo­wało wyprawy na obser­wa­cje cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Tym razem będziemy kibi­co­wali i obej­miemy patro­na­tem medial­nym dwie wyprawy naszych współ­pra­cow­ni­ków, przy­ja­ciół i uczniów, które orga­ni­zują wła­snym sumptem.

 

 

Pro­gram wypraw jest bar­dzo inte­re­su­jący, warto w tym miej­scu wspo­mnieć o pla­nie foto­gra­fo­wa­nia zaćmie­nia Słońca z wyso­ko­ści około 4 km spe­cjal­nie mody­fi­ko­wa­nym dro­nem, pró­bie nowa­tor­skiego spo­sobu zare­je­stro­wa­nia prze­biegu zaćmie­nia Słońca na fil­mie w tech­nice HDR i pod­ję­ciu próby trans­mi­sji LIVE z zaćmie­nia. Prócz tego pla­no­wane są odwie­dziny w oko­licz­nych obser­wa­to­riach astro­no­micz­nych (m.in. Para­nal, ALMA) oraz oczy­wi­ście obser­wa­cje tam­tej­szego nieba. O wszyst­kim będziemy na bie­żąco infor­mo­wali, zamiesz­cza­jąc rela­cje i mate­riały z wyprawy. Jedną z wypraw może­cie rów­nież już śle­dzić na Facebooku.