Jeszcze jeden wyjazd dla uczniów Obserwatorium

Posted by on 16 maja 2019

Jeszcze jeden wyjazd dla uczniów Obserwatorium

W sobotę, 1 czerwca pla­nu­jemy dla uczniów MOA – z kół astro­no­micz­nych, mul­ti­me­dial­nych i robo­tycz­nych – cało­dniową wycieczkę auto­ka­rową do Łodzi.

Odbę­dziemy seans w Pla­ne­ta­rium EC1, zwie­dzimy tamże Cen­trum Nauki i Tech­niki EC1, a następ­nie zaje­dziemy do Manu­fak­tury, gdzie będzie czas wolny oraz moż­li­wość zje­dze­nia obiadu na wła­sny rachunek.

Pre­li­mi­no­wany koszt wynosi 30 zł od ucznia, liczba uczest­ni­ków ogra­ni­czona do 18 osób.

Pro­szę chęt­nych o zgła­sza­nie mailem na adres: gsek@USUŃ_TOmoa.edu.pl

Ter­min zgło­szeń upływa we środę 29 maja, do tego czasu należy także wpła­cić należ­ność na konto Rady Rodzi­ców MOA, z tytu­łem wpłaty: Łódź

Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce
09 8619 0006 0011 0200 8774 0001

 

Wyjazd z ulicy Szkol­nej w Nie­po­ło­mi­cach o godzi­nie 7.00, powrót mię­dzy 21 a 22.

Pro­szę zabrać kanapki i uzbroić się w cier­pli­wość, bowiem podróż w jedną stronę zaj­mie nam około czte­rech godzin.

W razie wąt­pli­wo­ści pro­szę dzwo­nić pod numer 608–431-106.

 

For­mu­larz zgody na wyjazd – dla osób niepełnoletnich

 

Grze­gorz Sęk