Wyjazd dla uczniów Obserwatorium

Posted by on 16 maja 2019

Wyjazd dla uczniów Obserwatorium

Zapra­szamy uczest­ni­ków naszych zajęć astro­no­micz­nych, mul­ti­me­dial­nych oraz robo­tycz­nych, wspól­nie z Rodzi­cami, do udziału w wycieczce do Cen­trum Nauki Leonardo da Vinci w Chę­ci­nach. W pla­nie wyjazdu znaj­duje się także zwie­dza­nie Zamku Kró­lew­skiego w Chę­ci­nach (wraz z przewodnikiem).

Wyjazd odbę­dzie się 8 czerwca 2019 roku.

Wycieczka odbę­dzie się w ramach pod­su­mo­wa­nia zajęć roku szkol­nego 2018/2019.

 

Koszt wyjazdu obej­muje prze­jazd auto­ka­rem w obie strony, wstęp do Cen­trum Nauki i do Zamku w Chę­ci­nach. Wyży­wie­nie we wła­snym zakresie.
Ucznio­wie MOA – 30 zł
Pozo­stali uczest­nicy – 55 zł

Dzieci w wieku poni­żej 10 roku życia muszą jechać pod opieką Rodzica.

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o zgła­sza­nie się do udziału w wycieczce tele­fo­nicz­nie do biura MOA tel.: 505 – 945 – 309
(od ponie­działku do piątku w godz. 8:00–16:00)

Liczba miejsc ogra­ni­czona – decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

 

Osoby wpi­sane na listę uczest­ni­ków powinny do 31 maja doko­nać peł­nej wpłaty na konto Rady Rodzi­ców MOA, z tytu­łem wpłaty: Chęciny

Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce
09 8619 0006 0011 0200 8774 0001

W dniu wyjazdu wszy­scy nie­peł­no­letni ucznio­wie MOA przy­no­szą wypeł­nione zgody Rodzi­ców na wyjazd:
Zgoda na udział w wycieczce MOA do Chęcin.

 

Har­mo­no­gram wycieczki do Chęcin

  1. Zbiórka 6:45 ul. Szkolna
  2. Wyjazd do Chę­cin 7:00
  3. Wej­ście do Cen­trum Nauki Leonardo da Vinci w Chę­ci­nach 9:00
  4. Zwie­dza­nie Zamku Kró­lew­skiego w Chę­ci­nach 12:00
  5. Wyjazd do Nie­po­ło­mic 15:00
  6. Powrót do Nie­po­ło­mic ul. Szkolna ok. 18:00

Infor­ma­cji udziela kie­row­nik wycieczki p. Monika Maśla­niec: monika@USUŃ_TOmoa.edu.pl

 

Monika Maśla­niec