Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

Posted by on 13 sierpnia 2017

Zaćmienie Słońca w USA – transmisja na żywo!

W ponie­dzia­łek 21 sierp­nia 2017 roku, w godzi­nach od 18:00 do 22:00 zapra­szamy do Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa – do Sali Wido­wi­sko­wej – w któ­rej pro­wa­dzona będzie trans­mi­sja na żywo zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca. Połą­czymy się także z jego obser­wa­to­rami prze­by­wa­ją­cymi w Sta­nach Zjednoczonych.

 

21 sierp­nia 2017 roku będziemy mogli obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca.

Tego dnia cień Księ­życa prze­mknie przez całe tery­to­rium Sta­nów Zjed­no­czo­nych i cał­ko­wi­cie zakryje tar­czę Słońca na mak­sy­malny okres 2 minut i 40 sekund. Tak będzie w Kentucky.

Pas zaćmie­nia będzie się poru­szał z pręd­ko­ścią 900 m/s, a jego sze­ro­kość będzie wyno­sić od 106 do 110 kilo­me­trów. Cień Księ­życa prze­bę­dzie drogę po powierzchni Ziemi zale­d­wie 12,5 minuty. Faza cał­ko­wita i czę­ściowa zaćmie­nia to „tylko” 2 godziny i 46 minut.

Źró­dło: http://www.astroadventures.net/

Jak zawsze pod­czas takiego wyda­rze­nia nie zabrak­nie „Łow­ców Zaćmień”, do któ­rych należy rów­nież nasze Obser­wa­to­rium. Do USA wyru­szają dwie ekipy oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward. Każda z nich znaj­dzie się w innych loka­li­za­cjach, dzięki czemu w Nie­po­ło­mi­cach zoba­czymy zaćmie­nie Słońca z róż­nych miejsc.

 

Plan spo­tka­nia w Mało­pol­skim Cen­trum Dźwięku i Słowa

18:00
Uro­czy­ste otwar­cie wyda­rze­nia i powi­ta­nie zgro­ma­dzo­nych oraz przed­sta­wie­nie planu wydarzenia.
Połą­cze­nie się z eki­pami on-line

18:07
Począ­tek zaćmie­nia 1#.

18:15
Pre­zen­ta­cja – Jak docho­dzi do zaćmień Słońca?

18:30–19:15
Opis umiej­sco­wie­nia ekip i połą­cze­nie się z każdą z nich.

19:15
Połą­cze­nie się z ekipą 1# i ocze­ki­wa­nie na zaćmienie.

19:20
Począ­tek zaćmie­nia cał­ko­wi­tego u ekipy 1#.

19:30
Połą­cze­nie się z ekipą 2# i ocze­ki­wa­nie na zaćmienie.

19:37
Począ­tek zaćmie­nia cał­ko­wi­tego u ekipy 2#.

19:45
Wra­że­nia po cał­ko­wi­tym zaćmie­niu 1# i 2#.

20:00
Pre­zen­ta­cja – Dla­czego kilka razy widzimy to samo zja­wi­sko w nie­wiel­kim odstę­pie czasowym?

20:15
Połą­cze­nie się z ekipą 3# i ocze­ki­wa­nie na zaćmienie.

20:27
Począ­tek zaćmie­nia cał­ko­wi­tego u ekipy 3#.

20:35, 20:45
Wra­że­nia po cał­ko­wi­tym zaćmie­niu 3#.

21:00–21:45
Pokaz nagra­nia z drona ekipy 1# lub połą­cze­nia ze wszyst­kim eki­pami w celu podzie­le­nia się emocjami.

21:45
Połą­cze­nie się z ekipą 3#.

21:54
Koniec zaćmie­nia cał­ko­wi­tego u ekipy 3#.

22:00
Zakoń­cze­nie wydarzenia.

18:00–22:15
Teren przy MCDiS – OBSERWACJE NIEBA przez tele­skop – uwa­run­ko­wane pogodą.

18:00–22:00
Sala kinowa – Mara­ton fil­mowy: Ogól­no­pol­ski Festi­wal Ama­tor­skich Fil­mów Astronomicznych.