Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Posted by on 02 września 2017

Małopolska Noc Naukowców – Niepołomice

Pora na kolejną por­cję wie­dzy, nauki i zabawy, którą od wielu lat we wrze­śniu, ser­wuje Wam Obser­wa­to­rium w Niepołomicach.

Roz­po­czy­namy o godzi­nie 18:00 i pozo­sta­jemy do dys­po­zy­cji aż do północy.

Zapra­szamy do uczest­nic­twa w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców! Pią­tek, 29 wrze­śnia 2017.

 

 

Oto program spotkania:

 

Roz­po­czę­cie: godzina 18:00, a następnie:

Prezentacje multimedialne

Sala wykła­dowa Obserwatorium

godz. 18:15 – Tu mi cie­pło, tu mi wygod­nie czyli jak patrzeć na Wszech­świat z wła­snego pokoju – Tymon Kretschmer
godz. 19:30 – Kom­pu­te­rowe labo­ra­to­rium – Janusz Nicewicz
godz. 20:30 – Radio­te­le­skop – Seba­stian Kurowski
godz. 21:30 – Budowa anten nadaw­czo-odbior­czych – Mariusz Cie­luch SP9HSQ

 

Warsztaty:

 

ASTRONOMIA

Pra­cow­nia kom­pu­te­rowa | godziny: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Sel­fie nie zro­bisz, ale i tak jest faj­nie! Zrób sobie zdję­cia zdal­nie sterowanymi
tele­sko­pami” - pro­wa­dzi Tymon Kretschmer
Zaję­cia przy kom­pu­te­rze, dla grup ośmioosobowych.

 

FIZYKA

Domek nr 1 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Lewi­tu­jący fizyk” – pro­wa­dzą: Łukasz Maśla­niec oraz ucznio­wie Obserwatorium

 

ASTRONOMIA dla najmłodszych

Domek nr 2 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Spek­tro­skop” – pro­wa­dzą: Justyna Put oraz ucznio­wie Obserwatorium

 

CHEMIA

Domek nr 3 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Flesz” – pro­wa­dzą: Gabriela Osiecka oraz ucznio­wie Zespołu Szkół w Niepołomicach

 

BIOLOGIA

Domek nr 4 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Modele bio­lo­giczne” – pro­wa­dzą: Ewa Fijał oraz ucznio­wie Zespołu Szkół w Niepołomicach

 

FIZYKA dla najmłodszych

Domek nr 5 | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Eks­pe­ry­ment a obser­wa­cja” – pro­wa­dzą: Tomasz Paliń­ski oraz ucznio­wie Zespołu Szkół w Niepołomicach

 

CHEMIA

Pawi­lon przy Obser­wa­to­rium | godziny: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Kłęby dymu” – pro­wa­dzą: Pau­lina Indyka, Witold Piskorz oraz stu­denci Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego w Krakowie

 

Seanse w Planetarium

godziny: 19:00 i 19:30 – “Pie­ski na nie­bie” – seans dla najmłodszych
godzina 20:00 – “Lisek chy­tru­sek”
godzina 21.00 – “Tau­rus”
godziny: 22:00 i 22:30 – “A jed­nak się nie kręci?”

 

DODATKOWE ATRAKCJE

Namiot infor­ma­cyjny MOA | godziny: od 18:00 do 24:00

Her­ba­ciar­nia naukowa”

 

Sala wykła­dowa Obser­wa­to­rium | godziny: od 18:00 do 22:00

Quizy i zagadki” - po zakoń­cze­niu każ­dej prezentacji

 

Sala wykła­dowa Obser­wa­to­rium | godziny: od 18:00 do 22:00

Wystawa foto­gra­ficzna – „Na krańcu świata”

 

Namiot wysta­wien­ni­czy przy MOA | godziny: od 18:00 do 24:00

Wystawa sprzętu klu­bo­wego oraz oko­licz­no­ściowa sta­cja SP9MOA Nie­po­ło­mic­kiego Klubu Krótkofalowców

 

Teren wokół Obser­wa­to­rium | godziny: od 19:00 do 24:00

Tele­sko­powe obser­wa­cje i pokazy nieba - pro­wa­dzą: człon­ko­wie Klubu Wycho­wan­ków MOA.
(Ten punkt pro­gramu odbę­dzie się tylko w warun­kach bez­chmur­nego nieba)

 

Kościół św. Pio­tra i Pawła w Kra­ko­wie | godziny: 19:00, 20:00, 21:00

Pokazy ruchu waha­dła Foucaulta – pro­wa­dzi: Adam Michalec.

 

 

Koor­dy­na­to­rem Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców jest
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Małopolskiego

 

 

 

KONKURS! KONKURS! KONKURS!

 

Zachę­camy do udziału w Kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym w ramach Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców 2017.

To już kolejna edy­cja popu­lar­nego wśród mło­dych Mało­po­lan kon­kursu pro­mu­ją­cego zawód naukowca oraz popu­la­ry­zu­ją­cego wie­dzę na temat róż­nych dzie­dzin naukowych.

Tym razem głów­nym moty­wem prac arty­stycz­nych będzie hasło „Nauka, moja pasja”.
Do udziału zapra­szamy przed­szko­la­ków, uczniów szkół pod­sta­wo­wych i ponadpodstawowych.

 

Szcze­góły konkursu: