Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Posted by on 10 września 2017

Pierwszy krok zrobiony, reszta zależy od społeczności

Pierw­szy krok zro­biony, reszta zależy od społeczności!

W czerwcu wraz z Iwoną Jaro­sik i Mate­uszem Win­da­kiem opra­co­wa­li­śmy pro­jekt dzia­łań w ramach Woje­wódz­kiego Budżetu Oby­wa­tel­skiego i po kilku kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­lem Urzędu Mar­szał­kow­skiego został on wstęp­nie zaak­cep­to­wany, co ozna­cza dopusz­cze­nie do głosowania.

 

Jest to tak zwany „duży” pro­jekt, opiewa na kwotę 400 000 zł i nosi tytuł:

Nasze kosmiczne dzieciaki.
W stronę edu­ka­cji astronomiczno-astronautycznej”.

 

W rubryce „Skró­cony opis zada­nia” umie­ści­li­śmy nastę­pu­jący tekst:

Celem zada­nia jest zwięk­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia naukami ści­słymi, a w szcze­gól­no­ści astro­no­mią, astro­nau­tyką i nauką o prze­strzeni wśród uczniów szkół wszyst­kich typów.

Meto­dami reali­za­cji są wykłady, pre­lek­cje, kon­kursy, warsz­taty i pokazy astro­no­miczno – astro­nau­tyczne oraz seanse w Planetarium.

Wykła­dow­cami będą nauczy­ciele Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, pra­cow­nicy naukowo-dydak­tyczni kra­kow­skich uczelni oraz zapro­szeni spe­cja­li­ści o uzna­nej renomie.

W tre­ści zada­nia są rów­nież kon­kursy i quizy z nagro­dami, a także wycieczki do miejsc zwią­za­nych z astro­no­mią i astronautyką.

Udział uczniów w pro­jek­cie umoż­liwi posze­rze­nie hory­zon­tów i zwięk­sze­nie umie­jęt­no­ści przy­dat­nych w szybko zmie­nia­ją­cym się otoczeniu.

 

Miej­scem dzia­ła­nia mają być szkoły wszyst­kich typów w powia­tach kra­kow­skim (bez mia­sta Kra­ków) oraz wie­lic­kim. Aby jed­nak doszło do reali­za­cji, trzeba jesz­cze wygrać gło­so­wa­nie, które roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek 25 wrze­śnia i potrwa do piątku 13 paź­dzier­nika.

Z sze­ściu dużych zadań dla naszego sub­re­gionu zostaną wybrane tylko dwa, zatem musimy mocno popra­co­wać nad poparciem.

Regu­la­min mówi co nastę­puje: Każdy, kto mieszka w Mało­pol­sce i skoń­czył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos, ale za to na dowolne zada­nie ze swo­jego subregionu.
Ozna­cza to, że na naszą korzyść mogą paść głosy z powia­tów wie­lic­kiego, kra­kow­skiego, mie­chow­skiego oraz proszowickiego.

Wkrótce opu­bli­ku­jemy szcze­góły trybu gło­so­wa­nia, a na razie pra­cuj­cie nad zebra­niem jak naj­więk­szego popar­cia wśród rodzin, przy­ja­ciół i w krę­gach znajomych.
Jeśli wygramy gło­so­wa­nie – a na to liczymy – to ruszymy z zada­niem w marcu przy­szłego roku.

 

Grze­gorz Sęk


AKTUALIZACJA wpisu – 22 wrze­śnia 2017

Zamiesz­czamy infor­ma­cję doty­czącą kart do gło­so­wa­nia oraz tre­ści jakie należy wpi­sać odda­jąc głos na projekt:

Nasze kosmiczne dzieciaki.
W stronę edu­ka­cji astronomiczno-astronautycznej”.

Opis pro­jektu na stro­nie Budżetu Oby­wa­tel­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego – odno­śnik.

 

Wypeł­nia­jąc kartę do gło­so­wa­nia należy wpisać:

  • w polu “Wybie­ram zada­nie z sub­re­gionu” – KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
  • w polu “Kod zada­nia” – KOM15
  • w polu “Nazwa zada­nia” – NASZE KOSMICZNE DZIECIAKI. W STRONĘ EDUKACJI ASTRONOMICZNO-ASTRONAUTYCZNEJ

 

Odno­śniki – karty do gło­so­wa­nia: for­mat PDF oraz for­mat Word