Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃUSA

Posted by on 22 sierpnia 2017

Niepołomiccy ŁOWCY ZAĆMIEŃ w USA

Do USA wyru­szyły dwie ekipy z MOA oraz ekipa z zaprzy­jaź­nio­nej z nami firmy Woodward, aby 21 sierp­nia 2017r. obser­wo­wać jedno z naj­pięk­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych – cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca. Każda grupa znaj­do­wała się w innym miej­scu w Stanach.

 

 

 

EKIPA #1 Madras, Oregon
Mate­usz Windak
Mate­usz Zając
Piotr Michalec
Agnieszka Myszkowska
Patry­cja Karyś
Tomasz Żywczak

EKIPA #2 Park Grand Tetons, Wyoming
Anna i Mariusz Grabowscy

EKIPA #3 Nashville, Tennessee
Janusz Jagła
Koło mul­ti­me­dialne MOA

W Mało­pol­skim Cen­trum Dźwięku i Słowa nie­po­ło­mic­kie obser­wa­to­rium pro­wa­dziło trans­mi­sję on-line tego zja­wi­ska. Ze względu na ogromne zain­te­re­so­wa­nie zja­wi­skiem wystą­piły duże prze­cią­że­nia sieci inter­ne­to­wej w Sta­nach i nie udało się połą­czyć ze wszyst­kimi eki­pami. Ekipa #1 i #2 miały pro­blem z zasię­giem sieci ze względu na miej­sce obser­wa­cji zaś #3 prze­ka­zała nam obraz tego co działo wokół ich miej­sca obser­wa­cji. Samo zaćmie­nie udało się zoba­czyć dzięki kame­rom NASA. Fre­kwen­cja w MCDiS dopi­sała. Sala wido­wi­skowa była wypeł­niona po brzegi (ponad 200 osób). Mimo licz­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych obser­wa­cja fazy cał­ko­wi­tej zapie­rała dech w pier­siach a ”pier­ścień z dia­men­tem” został nagro­dzony grom­kimi brawami.
Wszy­scy byli zachwy­ceni nie­sa­mo­wi­tym zjawiskiem!
Dzię­ku­jemy wszyst­kim któ­rzy byli z nami pod­czas tego wyjąt­ko­wego wydarzenia!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Maśla­niec