X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 04 września 2017

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

X Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”

 

W dniach od 20 do 22 paź­dzier­nika 2017 roku (pią­tek-nie­dziela) orga­ni­zu­jemy w Nie­po­ło­mi­cach kolejną – X Mię­dzy­na­ro­dową Kon­fe­ren­cję poświę­coną naucza­niu astronomii.

Uczest­ni­czyć w niej będą astro­no­mo­wie i nauczy­ciele ze Sło­wa­cji, Ukra­iny i Pol­ski oraz stu­denci i nasi uczniowie.

 

Współ­or­ga­ni­za­to­rami Kon­fe­ren­cji i jej głów­nymi spon­so­rami są:
Rada Mia­sta i Gminy Niepołomice,
Pol­skie Towa­rzy­stwo Astronomiczne,
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach,
Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA,
Fun­da­cja „Zamek Królewski”,
Mało­pol­ski Bank Spół­dziel­czy w Wieliczce.

Kon­fe­ren­cję objął hono­ro­wym patro­na­tem Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Nie­po­ło­mice Pan mgr inż. Roman Ptak.

 

W cza­sie Kon­fe­ren­cji prze­wi­du­jemy kilka refe­ra­tów prze­glą­do­wych z krótką dys­ku­sją wygło­szo­nych przez astro­no­mów pol­skich w każ­dej sesji oraz krót­kie komu­ni­katy astro­no­miczne uczestników.
W Warsz­ta­tach  –  tema­tyka  popu­la­ry­za­cji i dydak­tyki astro­no­mii w sali kom­pu­te­ro­wej Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach.
Wstęp na wykłady jest wolny dla nauczy­cieli lokal­nych szkół, mło­dzieży szkol­nej, stu­den­tów, gości i sym­pa­ty­ków MOA.

Zapra­szamy do udziału w Konferencji.
Lokalny Komi­tet Orga­ni­za­cyjny: dr Adam Micha­lec, mgr Urszula Biernat

 

 

Pro­gram Kon­fe­ren­cji – pro­gram ogólny

Dzień I – 20 paź­dzier­nika (pią­tek)  – Zamek Kró­lew­ski, sala kon­fe­ren­cyjna im. Lecha Wałęsy

 • 15:00 – foyer sali kon­fe­ren­cyj­nej im. Lecha Wałęsy w Zamku Kró­lew­skim – spo­tka­nia, roz­mowy kuluarowe
 • 15:30 – powi­ta­nie Gości i otwar­cie Konferencji
 • 16:00 – 20:00 – Sesja Astronomiczna
 • 20:15 – Pik­nik dys­ku­syjno-obser­wa­cyjny  – na tere­nie Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Miko­łaja Koper­nika 2

 

Dzień II –  21 paź­dzier­nika (sobota)

 • 9:00 – 12:00 – warsz­taty astro­no­miczno-infor­ma­tyczne (w gru­pach – I, II, III) – sala kom­pu­te­rowa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, ul. Miko­łaja Koper­nika 2
 • 12:15 – 13:45 – pro­jek­cja fil­mów z serii ASTRONARIUM – Zamek Kró­lew­ski, sala kon­fe­ren­cyjna im. Lecha Wałęsy
 • 13:45 – 15:30 – prze­rwa obia­dowa (posiłki we wła­snym zakresie)
 • 15:30 – 20:00 – popo­łu­dniowa sesja dydak­tyczno-naukowa – Zamek Kró­lew­ski, sala kon­fe­ren­cyjna im. Lecha Wałęsy
 • 20:15 – uro­czy­sta kola­cja – Zamek Kró­lew­ski
 • 21:00 – seans w Pla­ne­ta­rium – na tere­nie Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Miko­łaja Koper­nika 2

 

Dzień III – 22 paź­dzier­nika (nie­dziela)

 • 09:00 – 14:00 – Wycieczka do Obser­wa­to­rium LOFAR UJ w Łazach (zale­camy obu­wie turystyczne).

 

W cza­sie trwa­nia Kon­fe­ren­cji – na kruż­gan­kach Zamku w Nie­po­ło­mi­cach, na pierw­szym pię­trze – dostępna do obej­rze­nia będzie wystawa foto­gra­fii powierzchni Ziemi wyko­na­nych w pro­jek­cie edu­ka­cyj­nym Ear­th­KAM.

 

Pro­gram Kon­fe­ren­cji – har­mo­no­gram wystąpień

20 paź­dzier­nika (pią­tek) – Zamek Kró­lew­ski, Sala im. Lecha Wałęsy

 • 15:00 – Spo­tka­nia kuluarowe
 • 15:30 – Powi­ta­nie Gości i otwar­cie Konferencji
 • 16:00 – Krzysz­tof Zioł­kow­ski – “Astro­nau­tyka ma już 60 lat – jej wpływ na roz­wój Astronomii”
 • 16:45 – Bożena Czerny – “Obłoki i kro­ple są wszędzie”
 • 17:15 – Robert Bury – “Naucza­nie astro­no­mii na obo­zach letnich”
 • 17:30 – Andrzej Kułak – “Ziem­skie fale elek­tro­ma­gne­tyczne ELF jako źró­dło zakłó­ceń detek­to­rów fal grawitacyjnych”
 • 18:00 – PRZERWA
 • 18:15 – Piotr Życki – “O zakrzy­wie­niu czasoprzestrzeni”
 • 18:45 – Ewa Kostur­kie­wicz – “Naucza­nie kosmiczne w meto­dzie M. Montessori”
 • 19:00 – Agata Różań­ska – “Astro­no­mia rentgenowska”
 • 19:45 – Hen­ryk Bran­ce­wicz – Pod­su­mo­wa­nie dnia
 • 20.15 – Pik­nik dys­ku­syjno – obser­wa­cyjny w MOA

 

21 paź­dzier­nika (sobota) – Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, Zamek Kró­lew­ski – Sala im. Lecha Wałęsy

 • 09:00 – 12:00 – Warsz­taty Astro­no­miczno – Infor­ma­tyczne  – w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym:
  • Janusz Nice­wicz – “Ładne kolo­rowe zdję­cia z wyko­rzy­sta­niem pro­gramu REGISTAX
  • Tymon Kret­sch­mer – “Szkolne obser­wa­cje i pro­jekty astro­no­miczne w pra­cowni komputerowej”
  • Grze­gorz Sęk – “Sate­li­tarne obser­wa­cje powierzchni Ziemi”
 • 12:15 – 13:45 – Maciej Miko­ła­jew­ski – pokaz fil­mów ASTRONARIUMZamek Kró­lew­ski – Sala im. Lecha Wałęsy
 • 13:45 – 15:30 – prze­rwa obia­dowa (posi­łek we wła­snym zakresie)
 • 15:30 – 15:45 – Monika Maśla­niec – “Metoda pro­jektu na zaję­ciach astronomicznych”
 • 15:45 – 16:10 – Jadwiga Biała – “Mete­oryty – nie­spo­dzie­wani goście z Kosmosu”
 • 16:10 – 16:30 – Maciej Miko­ła­jew­ski – “Medialne Impe­rium URANII – jako narzę­dzie naucza­nia astronomii”
 • 16:30 – 16:50 – Wal­de­mar Ogłoza – “Gadżety w naucza­niu astronomii”
 • 16:50 – 17:15 – Seba­stian Sober­ski – “Wiel­kie ame­ry­kań­skie zaćmie­nie Słońca – rela­cja z obser­wa­cji 21.08.2017”
 • 17:30 – 18:00 – przerwa
 • 18:00 – 18:30 – Tomasz Kun­dera – “Przed­wo­jenne taśmy fil­mowe z OAUJ
 • 18:30 – 19:00 – Marian Soida – “LOFAR w Pol­sce ‑pierw­sze suk­cesy – krótka histo­ria Sta­cji PL-611 Łazy”
 • 19:00 – 19:30 – Bar­tło­miej Zakrzew­ski -“Astro­no­mia w pol­skiej lite­ra­tu­rze pięknej”
 • 19:30 – 19:45 – Zofia Szczę­sna – “MIRI Instru­ment – Mid-Infra Red Impressions”
 • 19:45 – 20:00 – Hen­ryk Bran­ce­wicz – Pod­su­mo­wa­nie Konferencji
 • 20.15 – Uro­czy­sta Kola­cja w Zamku Królewskim
 • 21.00 – Pokaz w Pla­ne­ta­rium MOA; przy odpo­wied­niej pogo­dzie – obser­wa­cje nieba

 

22 paź­dzier­nika (nie­dziela)

 • 9:00 – 13:00 – Wycieczka do Obser­wa­to­rium LOFAR w Łazach (zale­camy obu­wie turystyczne)

Aktu­ali­za­cja – 11.10.2017:

Lista miejsc noc­le­go­wych – zamknięta!

 

For­mu­larz zgło­sze­niowy Uczest­nika Konferencji