Zaćmienie Słońca Chile 2019

Posted by on 04 lipca 2019

Zaćmienie Słońca Chile 2019

Pod­czas gdy w Pol­sce trwa gorące lato, zde­cy­do­wa­li­śmy się wyru­szyć na pół­kulę połu­dniową (gdzie trwa zima) w celu obser­wa­cji cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Słońca.

Jako bazę wybie­ramy mia­sto La Serena, jak więk­szość przy­by­wa­ją­cych tutaj na zaćmie­nie. Tutej­sza zima nie przy­po­mina naszej. W dzień jest od 15 do 20 stopni Cel­sju­sza, w nocy tem­pe­ra­tura spada do kilku stopni powy­żej zera.
Obser­wa­cje pro­wa­dzimy z gór odda­lo­nych o 40km od La Sereny na pół­nocny wschód z wyso­ko­ści 1010 m.n.p.m..
Zaćmie­nie zaczyna się o 15:23.10 czasu lokal­nego. Tar­cza Słońca powoli znika za tar­czą Księ­życa. Z minuty na minutę robiło się coraz chłodniej.
Wkrótce pozo­staje jedy­nie cie­niutki sierp. Kiedy ostat­nie pro­mie­nie Słońca padają na Zie­mię, obser­wu­jemy lata­jące cie­nie. Wkrótce roz­le­gają się okrzyki, gwizdy i nawoływania.
To ludzie na około w ten spo­sób wyra­żają swój zachwyt. Roz­po­czyna się faza mak­sy­malna, jest godzina 16:38:30. Sta­ramy się nacie­szyć zja­wi­skiem oraz zro­bić kilka zdjęcia.
Koniec fazy mak­sy­mal­nej nad­cho­dzi jak zawsze zbyt szybko (2min35s minęło niczym 5s). Obser­wa­cje koń­czymy kiedy Słońce chowa się za górami
Kiedy paku­jemy sprzęt, w naszych gło­wach poja­wiają się podobne myśli: Kiedy i gdzie jest kolejne zaćmie­nie Słońca? Czy uda nam się jesz­cze któ­reś zobaczyć?

 

 

Zdję­cia i tekst:
Łukasz Maślaniec
nauczy­ciel MOA