Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Posted by on 08 lipca 2019

Dziewiąta, jubileuszowa Szkoła EAAE

Po nie­wiel­kich począt­ko­wych trud­no­ściach, wyni­kłych ze zmiany loka­li­za­cji wymu­szo­nej nie­go­to­wo­ścią ośrodka w Rado­cy­nie, nasza Let­nia Szkoła pol­skiego oddziału Euro­pej­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia do spraw Edu­ka­cji Astro­no­micz­nej ponow­nie wylą­do­wała w Górach Izerskich.
Znaj­du­jące się tam schro­ni­sko Orle gwa­ran­tuje nie tylko roz­gwież­dżone, nie­ska­żone cywi­li­za­cją nocne niebo, ale też na miej­scu jest pra­cow­nia astro­no­miczną, zarzą­dzana przez Insty­tut Astro­no­mii Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego. Uczest­nicy Szkoły – nauczy­ciele i stu­denci – doce­nili te warunki, pil­nie uczęsz­cza­jąc na zaję­cia teo­re­tyczne i prak­tyczne. Tych ostat­nich nie bra­ko­wało, pomimo krót­kich lip­co­wych nocy udało się nam odbyć pokazy i wyko­nać inte­re­su­jące obser­wa­cje, zarówno foto­gra­ficzne, jak i tele­sko­powe. I tylko nasze Słońce nie dostro­iło się do ocze­ki­wań, pre­zen­tu­jąc tar­czę cał­ko­wi­cie pozba­wioną obsza­rów aktywnych.
A wła­śnie tematy sło­necz­nej aktyw­no­ści były przed­mio­tem dwóch wystą­pień naszych uczest­ni­ków. Zaj­mo­wały nas rów­nież ogól­niej­sze roz­wa­ża­nia doty­czące tak kon­dy­cji edu­ka­cji astro­no­micz­nej i popu­la­ry­za­cji wie­dzy w tej dzie­dzi­nie, jak i moż­li­wość odej­ścia od antro­po­cen­try­zmu w docie­ka­niach przy­rod­ni­czych. Lista wszyst­kich wystą­pień będzie na stro­nie poświę­co­nej naszej Szkole, tutaj tylko zasy­gna­li­zuję, że była też mowa o miłym mojemu sercu pro­jek­cie EarthKam.

Jako się już rze­kło, odda­wa­li­śmy się róż­nym rodza­jom aktyw­no­ści, w tym i tury­stycz­nej. Znacz­nym suk­ce­sem oka­zała się nocna mini-wyprawa na mostek gra­niczny nad Izerą, bowiem serie zdjęć tam wyko­na­nych uka­zują dobit­nie urodę tego miej­sca oraz kunszt foto­gra­fów. Poza tym odbyła się prze­chadzka Ścieżką Pla­net na krańce Układu Sło­necz­nego, czyli do Chatki Górzy­stów, a kilka osób odwie­dziło osadę Jizerka po cze­skiej stro­nie gra­nicy. Ja zaś nie opar­łem się poku­sie ponow­nego odwie­dze­nia na rowe­rze Stogu i szczytu Smrk z wieżą wido­kową góru­jącą nad oko­licą. Pro­jekt noc­nej wyprawy na Smrk cią­gle czeka na reali­za­cję, bo imprez astro­no­micz­nych w Orlu nie brakuje.

W następ­nym roku, jeżeli nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, dzie­siąta jubi­le­uszowa Szkoła odbę­dzie się w Rado­cy­nie – czy będzie rów­nie owocna, to zoba­czymy, ogło­sze­nie na naszej stro­nie powinno się uka­zać tuż po Wiel­kiej Nocy.

 

Grze­gorz Sęk

 

Tereny naszej eksploracji

 

Izera nie­spiesz­nie toczy swoje wody

 

Wypo­czy­nek Fauna

 

Nepo­muk z Iwą

 

Radku, Jowisz jest tam, o tam

 

Księ­życ Europa rzuca cień na jowi­szowe chmury

 

Po nie­bie pomyka mro­wie satelitów

 

Nie­które z nich rzu­cają błyski

 

I tylko Droga Mleczna coraz okazalsza

 

Uczest­nicy Szkoły byli w nie­złej formie

 

Żywa reklama naszego Stowarzyszenia

 

Wykłady toczyły się wartko

 

A było się czym chwa­lić – oto praca pla­styczna dzieci ze szkoły podstawowej

 

W ocze­ki­wa­niu na praw­dziwe połu­dnie słoneczne

 

Życie towa­rzy­skie pły­nęło przy wtó­rze gitary Ludwika, wspie­ra­nego od czasu do czasu przez Witka i Mirka

 

Kru­cze Skały stąd wzięły nazwę

 

Para­doks Fer­miego – gdzie Oni są?

 

Do poka­zów trzeba sta­ran­nie przy­go­to­wać sprzęt

 

Droga Mleczna nad Orlem

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Karoliny

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Karoliny

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Roberta

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Roberta

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Roberta

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Radka

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Radka

 

Wyprawa na mostek gra­niczny – zdję­cie Radka jako landszafcik