26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

Posted by on 30 września 2019

26. Seminarium dla nauczycieli | CAMK Warszawa

To już 25 lat.
W dniach od 20 do 22 wrze­śnia tego roku w Cen­trum Astro­no­micz­nym im. Miko­łaja Koper­nika odbyło się po raz dwu­dzie­sty szó­sty war­szaw­skie semi­na­rium dla nauczy­cieli. Udział zgło­siło troje nauczy­cieli z MOA, a ja tam byłem po raz trzy­na­sty i kolejny raz trzy­ma­łem pół­go­dzinne wystą­pie­nie zaty­tu­ło­wane „Połą­czyć widzialne z nie­wi­dzial­nym”, na temat moż­li­wo­ści uczniow­skich ana­liz obra­zów sate­li­tar­nych w bli­skiej pod­czer­wieni. Idzie o to, że coraz więk­sza liczba szkół uczest­ni­czy w pro­jek­cie Sally Ride EarthKAM@Space Camp pozy­sku­jąc piękne zdję­cia wska­za­nych obsza­rów powierzchni Ziemi. Zda­rza się, że obraz w kolo­rach natu­ral­nych nie pozwala do końca roze­znać cha­rak­teru obiek­tów obec­nych na takich zdję­ciach i pomiary wyko­nane w innych dzie­dzi­nach widma, a szcze­gól­nie w bli­skiej i śred­niej pod­czer­wieni, mogą tu być wielce pomocne.
Dla lep­szej pro­mo­cji zagad­nie­nia przy­wio­złem do War­szawy roz­wi­jany afisz o wymia­rach metr na dwa, ilu­stru­jący udział uczniów w bada­niach Ziemi. Z kolei kolega z Bia­łe­go­stoku refe­ru­jąc wyniki obser­wa­cji brze­go­wego zakry­cia gwiazdy Alde­ba­ran, przy­po­mniał mi czasy sprzed 45 lat, kiedy to w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym na For­cie Skała pro­wa­dzi­li­śmy inten­sywne obser­wa­cje zja­wisk zakry­cio­wych. Co do innych wykła­dów, pozo­stało mi w pamięci wystą­pie­nie Ludwika Leh­mana na temat zasady względ­no­ści. Oto jego stresz­cze­nie: „Zasada względ­no­ści będąca fun­da­men­tal­nym pra­wem Natury jest w naucza­niu fizyki zanie­dby­wana. Tym­cza­sem ist­nieje wiele przy­kła­dów, w któ­rych zasada względ­no­ści pozwala zro­zu­mieć zja­wi­ska rze­komo trudne do wyja­śnie­nia. Dzięki niej można nawet w ramach fizyki „szkol­nej” poka­zać, że obiekt mający masę nie może osią­gnąć pręd­ko­ści światła.”
W trak­cie semi­na­rium odbyły się także warsz­taty zor­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Nauki Koper­nik. Mnie zain­te­re­so­wał temat „Kosmiczne apli­ka­cje”, doty­czący moż­li­wo­ści uży­cia smart­fonu do osią­ga­nia celów edu­ka­cji kosmicz­nej. Czas pobytu w War­sza­wie poświę­cony był także roz­mo­wom i dys­ku­sjom, tych bowiem w naszym śro­do­wi­sku zawsze niedostaje.

 

 

Uczest­nicy tego­rocz­nego semi­na­rium przed budyn­kiem CAMKu

 

Autor przy afi­szu pro­jektu EarthKAM

 

Tomek przed swoim wykładem

 

Na temat tego ele­mentu afi­sza doty­czą­cego detek­cji fal gra­wi­ta­cyj­nych długo dys­ku­to­wa­łem z Micha­łem Bej­ge­rem z zespołu Polgraw

 

 

Grze­gorz Sęk