Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

Posted by on 23 października 2019

Wojewódzki konkurs na referat 2019/2020 – szkoły średnie

XX Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­sują w roku szkol­nym 2019/2020 Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla uczest­ni­ków konkursu.

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa 17 lutego 2020 roku (ponie­dzia­łek).
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Woje­wódzką Komi­sję Kon­kur­sową 24 lutego 2020 roku (ponie­dzia­łek). Komi­sja wyty­puje prace, które będą refe­ro­wane pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego.
  3. Ter­min Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego: 6 marca 2020 roku (pią­tek) o godz. 10:00 w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Tade­usza Kościuszki w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Szkolna 3.
  4. Auto­rzy trzech naj­lep­szych refe­ra­tów wezmą udział w XLVI Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu w dniach od 19 do 21 marca 2020 roku.

 

Regu­la­min kon­kursu [PDF]