Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

Posted by on 31 października 2019

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca – OBSERWACJE

11 listo­pada 2019 roku czeka nas naprawdę wyjąt­kowe zja­wi­sko astro­no­miczne. Będzie nim przej­ście pla­nety Mer­kury przed tar­czą Słońca.

Takie przej­ścia, zwane fachowo tran­zy­tami, nie zda­rzają się czę­sto, a dodat­kowo – tylko dwie pla­nety Układu Sło­necz­nego mogą nam zafun­do­wać ten spek­takl. Są nimi Mer­kuryWenus, czyli te które krążą wewnątrz orbity Ziemi.

Nasza pla­neta jest trze­cią w kolej­no­ści od Słońca, zatem pierw­sze dwie – okrą­żają Słońce w obsza­rze pomię­dzy nim, a Zie­mią. Taki układ powo­duje, że poja­wia się nie­kiedy korzystna kon­fi­gu­ra­cja jed­nej z tych pla­net wzglę­dem Ziemi oraz Słońca. Trzy ciała nie­bie­skie usta­wiają się dla obser­wa­tora sto­ją­cego na Ziemi – mniej wię­cej w jed­nej linii, dzięki czemu, Mer­kury lub Wenus stają się przez jakiś czas widoczne na tle tar­czy Słońca.

Duża odle­głość Ziemi od Mer­ku­rego czy Wenus, a także roz­miary tych pla­net powo­dują, że na ziem­skim nie­bie mają one nie­wiel­kie roz­miary. Tym samym, na tar­czy Słońca są one widoczne jako nie­wiel­kie „kropki”, a do obser­wa­cji ich tran­zy­tów – nie­zbędny jest sprzęt optyczny. Obo­wiąz­kowo wypo­sa­żony w odpo­wied­nie fil­try zabezpieczające!

 

Poło­że­nie Słońca, Mer­ku­rego i Ziemi pod­czas tranzytu.

 

 

 

Tym razem tra­fia się nam tran­zyt Mer­ku­rego, a my zapra­szamy na obser­wa­cje tego zja­wi­ska oraz poga­dankę astro­no­miczną pod tytu­łem “O Merkurym”.

 

Kiedy?

11 listo­pada 2019 roku

 

Gdzie?

Pod Kop­cem Grun­waldz­kim w Nie­po­ło­mi­cach (przy ulicy Grun­waldz­kiej) – OBSERWACJE PRZEZ TELESKOP
Oprócz tele­sko­pów będzie na Was cze­kać gorąca herbata!

W Szkole Pod­sta­wo­wej nr 1 w Nie­po­ło­mi­cach (przy ulicy Szkol­nej 3) – POGADANKA ASTRONOMICZNA “O MERKURYM

 

O której?

Od godziny 13:30 do 15:00 – OBSERWACJE ZJAWISKA PRZEZ TELESKOP

Godzina 16:00 – POGADANKA “O MERKURYM

 

Pamię­taj­cie jed­nak, że jeśli trafi się nam fatalna pogoda – cał­ko­wite zachmu­rze­nie, opady desz­czu, desz­czu ze śnie­giem lub śniegu – obser­wa­cje nie odbędą się!

Poga­danka nato­miast odbę­dzie się bez względu na dobrą czy złą pogodę.
Zapra­szamy!

 

[ycd_countdown id=6832]

 

Roz­kład jazdy” zjawiska:

  • począ­tek zja­wi­ska – godz. 13:35 – pierw­szy kon­takt Mer­ku­rego ze Słońcem
  • godz. 13:37 – pla­neta w cało­ści „wej­dzie” na tar­czę Słońca
  • faza mak­sy­malna – godz. 16:20 – śro­dek zjawiska
  • godz. 19:02 – Mer­kury opusz­cza tar­czę Słońca
  • koniec zja­wi­ska – godz. 19:04 – Mer­kury cał­ko­wi­cie opusz­cza tar­czę Słońca.

 

Łatwo się zorien­to­wać, że nie­stety będziemy mogli obser­wo­wać jedy­nie frag­ment zja­wi­ska. Słońce z „czarną kropką na sobie” schowa się za hory­zon­tem o godzi­nie 16:01.

Warto nas odwie­dzić także z innego powodu. Poprzed­nio, przej­ście Mer­ku­rego widoczne było w Pol­sce w 2016 roku, następne nato­miast – wyda­rzy się dopiero w 2032 roku.

 

 

Prze­bieg tran­zytu Mer­ku­rego w Niepołomicach

 

Zapra­szamy i cze­kamy na Was!