A na zajęciach koła multimedialnego…

Posted by on 13 października 2019

A na zajęciach koła multimedialnego…

… powstają takie cuda!

To tak zwana sola­ry­gra­fia. Spe­cy­ficzna tech­nika foto­gra­ficzna wyko­rzy­stu­jąca apa­rat otwor­kowy (zro­biony na przy­kład z meta­lo­wej puszki) oraz kla­syczny – czarno-biały papier fotograficzny.
Reszta – to szczę­ście i ogromna cier­pli­wość, która gra­ni­czy wręcz z koniecz­no­ścią zapo­mnie­nia o zamon­to­wa­nej gdzieś puszce. Żeby nie przy­szło czło­wie­kowi do głowy zbyt wcze­śnie jej zde­mon­to­wać – w celu prze­ko­na­nia się jak wyszło nasze zdjęcie.

Piotr, Krzysz­tof i Miko­łaj byli bar­dzo cier­pliwi. Zbu­do­wane przez nich apa­raty otwor­kowe przy­glą­dały się Słońcu przez 9 i pół mie­siąca. Od grud­nia 2018 do końca wrze­śnia 2019 roku. Efekty? Mnie zamu­ro­wało. Was mam nadzieję również.

Zdję­cie Piotrka (zorien­tu­je­cie się, które) może kon­ku­ro­wać z naj­lep­szymi foto­gra­fiami jakie uka­zują się w pol­skich i zagra­nicz­nych por­ta­lach inter­ne­to­wych, na któ­rych miło­śnicy takiej foto­gra­fii, dzielą się swo­imi osiągnięciami.

I wyraź­nie zazna­czam. Te foto­gra­fie to żaden tak zwany „foto­szop”. To zro­biła Natura.
Jesz­cze jedno wyja­śnie­nie. Kolo­rowe, łuko­wate wstęgi  to Słońce i jego drogi na ziem­skim nie­bie na prze­strzeni 9 i pół mie­siąca. A papier, jak wspo­mnia­łem, był prze­cież czarno-biały… 🙂

Na razie pre­zen­tu­jemy zdję­cia. Wię­cej o sola­ry­gra­fii, w kolej­nym tek­ście, który napi­szemy wspól­nie z Auto­rami zdjęć… A może przy­go­tu­jemy odpo­wiedni porad­nik wideo…?

Chło­paki! Gratuluję!

 

Fot. Krzysz­tof Młynarczyk

 

Fot. Miko­łaj Markov

 

Fot. Piotr Ząbkiewicz

 

Fot. Piotr Ząbkiewicz

 

Tymon Kretschmer