Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Posted by on 01 listopada 2019

Wydarzenia na niebie – listopad 2019

Nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem astro­no­micz­nym na listo­pa­do­wym nie­bie będzie tran­zyt Mer­ku­rego. 11 listo­pada 2019, Mer­kury – naj­mniej­sza pla­neta Układu Sło­necz­nego będzie prze­miesz­czała się na tle tar­czy sło­necz­nej. Nie­stety niska pozy­cja Słońca na nie­bie powo­duje, że w Pol­sce będzie widoczny tylko począ­tek zjawiska.

W listo­pa­dzie koń­czy się też sezon obser­wa­cyjny Jowi­szaSaturna, ale za to zaczyna się okres widocz­no­ści MarsaMer­ku­rego przed wscho­dem Słońca.

Do 12 listo­pada Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna nad ranem, następ­nie po dzie­się­cio­dnio­wej prze­rwie wróci tym razem na wie­czorne niebo.

Listo­pa­dowe niebo roz­świe­tlą nam mete­ory z roju Leoni­dów, które są pozo­sta­ło­ścią komety 55P/Tem­pel-Tut­tle.

 

 

 • 2.11 – Koniunk­cja Księ­życa i Saturna
 • 4.11 – I kwa­dra Księżyca
 • 11.11 – Tran­zyt Merkurego
 • 12.11 – Peł­nia Księżyca
 • 14.11 – Księ­życ bli­sko naj­ja­śniej­szej gwiazdy Byka – Aldebarana
 • 17/18.11 – Mak­si­mum roju Leonidów
 • 19.11 – Ostat­nia kwa­dra Księżyca
 • 24.11 – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 25.11 – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Merkurego
 • 26.11 – Nów Księżyca
 • 28.11 – Mak­sy­malna elon­ga­cja Merkurego
 • 28.11 – Dzienne zakry­cie Jowi­sza przez Księ­życ (godzina 10:47)
 • 29.11 – Wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Saturna

 

Tran­zyt (Mer­ku­rego) – przej­ście pla­nety (Mer­ku­rego) na tle tar­czy sło­necz­nej. Zja­wi­sko to zacho­dzi, gdy pla­neta (w tym wypadku Mer­kury) znaj­duje się mię­dzy Słoń­cem i Zie­mią bli­sko płasz­czy­zny ekliptyki.

Mak­sy­malna elon­ga­cja – jest to chwila w któ­rej odle­głość kątowa pla­nety od Słońca jest naj­więk­sza. Są to naj­lep­sze warunki do obser­wa­cji danej pla­nety albo przed wscho­dem Słońca (mak­sy­malna elon­ga­cja zachod­nia) lub po zacho­dzie Słońca (mak­sy­malna elon­ga­cja wschodnia).