Co słychać na blogu Obserwatorium?

Posted by on 28 lutego 2021

Co słychać na blogu Obserwatorium?

Zie­mia – naj­wspa­nial­sza pla­neta w całym ogrom­nym Wszechświecie.

Spoj­rze­nie na nasz dom z per­spek­tywy astro­nau­tów, orbi­tu­ją­cych na pokła­dzie Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej, sta­nowi świetną oka­zję do reflek­sji nad aktu­al­nym sta­nem Ziemi i daje nie­po­wta­rzalną moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w bada­niu jej bogactw i zaso­bów. Przy oka­zji nastę­puje zna­czące pogłę­bie­nie wie­dzy nie tylko z geo­gra­fii, ale i pozo­sta­łych nauk przyrodniczych.

Zachę­camy uczniów do wzię­cia udziału w kolej­nej sesji zdję­cio­wej wyko­ny­wa­nej w ramach pro­gramu Sally Ride EarthKam@Space Camp.