Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Posted by on 08 kwietnia 2021

Wojewódzki konkurs na referat astronomiczny 2020/2021

Nie­po­ło­mice 2021-04-16

XXI Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół śred­nich w roku szkol­nym 2020/2021

W dniu 16 kwiet­nia 2021 odbył się finał konkursu.
Jury kon­kur­sowe zde­cy­do­wało o nastę­pu­ją­cej kolejności:

  1. Agata Polek, Mar­tyna Jacak – POSZUKIWANIE ŻYCIA WOKÓŁ UKŁADU ZAĆMIENIOWEGO HS0705+6700
  2. Klara Świą­tek, Wik­tor Dzi­wota – OBSERWACJA PLANETOIDYWESTA
  3. Marta Szulc –  CZY GROZI NAM SPOTKANIEASTEROIDĄ?
  4. Bar­tosz Śla­dow­ski, Oskar Paj­dzik –  O! MAMY SŁOŃCE
  5. Karo­lina Bosak – ROK SPACE X, NEOWISEKOSMICZNEGO NOBLA

Refe­ra­tom Alek­san­dry Kawa, Nadii Janik i Matyldy Lis zostały przy­znane wyróżnienia.

Pierw­sze trzy miej­sca będą refe­ro­wały swoje prace na eta­pie ogólnopolskim.

 

 

 

Adam Micha­lec
Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astronomiczne

Dorota Kozieł-Wierz­bow­ska
Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne Uni­wer­sy­tetu Jagiellońskiego

Hen­ryk Brancewicz
Pol­skie Towa­rzy­stwo Miło­śni­ków Astronomii

Bar­tło­miej Zakrzewski
Kate­dra Astro­no­mii Uni­wer­sy­tetu Pedagogicznego