Wydarzenia na niebie – maj 2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Wydarzenia na niebie – maj 2021

Maj to czas matur, które w tym roku będą wyjąt­kowe. Wio­sna wydaje się ocią­gać ze swym nadej­ściem, przez co pogoda nie zawsze sprzyja obser­wa­cjom. Zobaczmy, co na nie­bie w maju 2021. Mer­kuryWenus będą widoczne na wie­czor­nym nie­bie, po zacho­dzie Słońca. Naj­lep­sze warunki do obser­wa­cji Mer­ku­rego będą w poło­wie mie­siąca. Mars widoczny jest na wie­czor­nym nie­bie tylko w pierw­szej czę­ści nocy, zaś JowiszSaturn poja­wią się na poran­nym nie­bie. Prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) będziemy mogli obser­wo­wać w nocy przez cały maj. Na maj przy­pada też mak­si­mum roju mete­orów Eta Akwa­rydy, któ­rego radiant znaj­duje się na tle gwiaz­do­zbioru Wod­nika. Rój ten to pozo­sta­łość prze­lotu naj­słyn­niej­szej komety – komety Hal­leya. Wię­cej infor­ma­cji na temat prze­lo­tów ISS i innych sztucz­nych sate­li­tów Ziemi na stro­nie: www.heavens-above.com

Pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji

3.V – ostat­nia kwa­dra Księżyca

4 V – nad ranem, Księ­życ w pobliżu Jowi­sza i Saturna

6 V – mak­si­mum roku Eta Akwarydów

11 V – nów Księ­życa, Księ­życ w apo­geum (406519 km)

13 V – wie­czo­rem, koniunk­cja Księ­życa i Merkurego

15 V – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Astronomii

15/16 V – wie­czo­rem, koniunk­cja Księ­życa i Marsa

17 V – mak­sy­malna elon­ga­cja wschod­nia Merkurego

19 V – I kwa­dra Księżyca

20 V – koniunk­cja Księ­życa i Regu­lusa (naj­ja­śniej­szej gwiazdy Lwa)

23 V – koniunk­cja Księ­życa i Spiki (naj­ja­śniej­szej gwiazdy Panny)

26 V – Dzień Matki, Peł­nia Księ­życa, Cał­ko­wite zaćmie­nie Księ­życa (w Pol­sce niewidoczne)

26/27 V – koniunk­cja Księ­życa i Anta­resa (naj­ja­śniej­szej gwiazdy Skorpiona)

31 V – Koniunk­cja Księ­życa i Saturna

Janusz Nice­wicz