Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

Posted by on 31 marca 2021

Wydarzenia na niebie – kwiecień 2021

W tym roku święta Wiel­ka­nocy wypa­dają wła­śnie w kwiet­niu. Dla­czego? Pod­czas soboru nicej­skiego w 325 roku usta­lono, że będzie się ją obcho­dzić w pierw­szą nie­dzielę po pierw­szej wio­sen­nej pełni Księ­życa. Ta skom­pli­ko­wana zasada jest w isto­cie prze­ło­że­niem na solarny w swej natu­rze kalen­darz juliań­ski kon­kret­nej daty 14 nisan z reli­gij­nego kalen­da­rza hebraj­skiego, który jest kalen­da­rzem lunarno-solar­nym. Data 14 nisan wyzna­cza w kalen­da­rzu hebraj­skim począ­tek święta Pas­chy, wokół któ­rego działy się wyda­rze­nia zbaw­cze. Wiel­ka­noc jest, więc świę­tem rucho­mym: może wypaść naj­wcze­śniej 22 marca, zaś naj­póź­niej 25 kwietnia.

A co na nie­bie? Marsa możemy obser­wo­wać tylko w pierw­szej czę­ści nocy, Jowisz i Saturn widoczne są na poran­nym nie­bie, przed wscho­dem Słońca.
Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna do 4 kwiet­nia na wie­czor­nym nie­bie i od 28 kwiet­nia nad ranem. Nato­miast 18 kwiet­nia, będzie oka­zja obser­wo­wa­nia ISS, na tle tar­czy sło­necz­nej. Zja­wi­sko będzie widoczne w wąskim pasie od Wisły, przez Ska­winę, Nie­po­ło­mice, aż do Tar­no­brzega. Dokładna godzina prze­lotu dla Nie­po­ło­mic: 8:57:10,19.

W kwiet­niu obcho­dzimy dwie okrą­głe rocz­nice: 60 lat od lotu Gaga­rina i 30 lat pracy Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a.

W nocy z 21 na 22 kwiet­nia, wypada mak­si­mum roju Liry­dów, z radian­tem poło­żo­nym w pobliżu gwiazdy Wega, z gwiaz­do­zbioru Lutni/Liry.

 

 

 • 1 IV – Zde­rze­nie Ziemi a pla­ne­to­idą 2021QW13
 • 2 IV – koniunk­cja Księ­życa i Anta­resa (naj­ja­śniej­sza gwiazda w gwiaz­do­zbio­rze Skorpiona)
 • 4 IV – ostat­nia kwa­dra Księżyca
 • 7 IV – nad ranem, bli­skie spo­tka­nie Księ­życa, Jowi­sza i Saturna
 • 12 IV – nów Księ­życa, 60 rocz­nica pierw­szego lotu czło­wieka w kosmos
 • 14 IV – Księ­życ w apogeum
 • 17 IV – koniunk­cja Księ­życa i Marsa
 • 18 IV – Prze­lot ISS na tle tar­czy sło­necz­nej (8:57:10,19)
 • 20 IV – I kwa­dra Księżyca
 • 21/22 IV – mak­si­mum roju Liry­dów (ZHR 18)
 • 24 IV – 30 rocz­nica umiesz­cze­nia Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a na orbicie
 • 27 IV – peł­nia Księ­życa, Księ­życ w pery­geum (super Księżyc)

 

Janusz Nice­wicz