Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Posted by on 13 maja 2024

Koncert gitarowy z okazji Dnia Matki

Muzyka pod gwiaz­dami” – Kon­cert gita­rowy z oka­zji Dnia Matki

 

26 maja 2024 godzina 18:00 – Pla­ne­ta­rium Niepołomice

 

 

Zapra­szamy wszyst­kich miło­śni­ków dobrej muzyki do naszego Obser­wa­to­rium, gdzie pod nie­bem Pla­ne­ta­rium będzie można usły­szeć znane utwory kom­po­zy­to­rów muzyki gita­ro­wej. Na gita­rach zagrają absol­wenci Szkoły Muzycz­nej I stop­nia w Nie­po­ło­mi­cach, któ­rzy w 2023 roku otrzy­mali świa­dec­two ukoń­cze­nia z wyróż­nie­niem: Szy­mon Mazur oraz Tomasz Rybka.

 

Szy­mon uro­dził się w Jano­wie Lubel­skim. W 2020 roku roz­po­czął swoją gita­rową przy­godę w Zespole Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Mie­czy­sława Kar­ło­wi­cza w filii w Nie­po­ło­mi­cach pod okiem mgr Andrzeja Świer­ko­sza. Od wrze­śnia 2023r. kon­ty­nu­uje naukę gry w Pań­stwo­wej Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Muzycz­nej II stop­nia im. Fry­de­ryka Cho­pina w Kra­ko­wie w kla­sie gitary kla­sycz­nej mgr Joanny Baran-Nosiadek.

 

Tomasz uro­dził się w Kra­ko­wie a edu­ka­cję muzyczna roz­po­czął w 2018 roku w Zespole Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Żuraw­lewa w Bochni w kla­sie gitary mgr Andrzeja Świer­ko­sza. Następ­nie kon­ty­nu­ował naukę w Zespole Pań­stwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Mie­czy­sława Kar­ło­wi­cza w filii w Nie­po­ło­mi­cach u tego samego nauczyciela.

 

W pią­tej kla­sie cyklu sze­ścio­let­niego roz­po­częli współ­pracę two­rząc duet gita­rowy. Jako ucznio­wie Szkoły Muzycz­nej brali udział w wielu kon­kur­sach, kon­cer­tach oraz audycjach.

 

Przy­kła­dowo w 2022 i 2023 roku zajęli:

- I miej­sce w Gita­fron­ta­cjach w Świąt­ni­kach Gór­nych w kate­go­rii Duet,

- III miej­sce ex aequo w XXV woje­wódz­kim prze­glą­dzie gita­ro­wym w MDK w Kra­ko­wie w kate­go­rii Duet,

- VI Mało­pol­skim kon­kur­sie Zespo­łów Gita­ro­wych w Krze­szo­wi­cach otrzy­mu­jąc wyróż­nie­nie w kate­go­rii Duet,

- Spo­tka­niach Gita­ro­wych, popu­la­ry­zu­ją­cych twór­czość Miro­sława Droż­dżow­skiego w Gor­li­cach zdo­by­wa­jąc Złoty Dyplom w kate­go­rii Duet.

 

Obaj Pano­wie już pla­nują kolejne kroki w swej karie­rze muzycz­nej a 26 maja będziemy mieli przy­jem­ność gościć ich w murach Pla­ne­ta­rium Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Niepołomicach.

W ich reper­tu­arze zagosz­czą utwory zna­nych kom­po­zy­to­rów  takich jak:  Fran­ce­sco Molino, Mat­teo Car­cassi, Miro­sław Droż­dżow­ski, Vicent Gomez.

 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Link do rezer­wa­cji: For­mu­larz zgłoszeniowy