Wydarzenia na niebie czerwiec 2024

Posted by on 03 czerwca 2024

Wydarzenia na niebie  czerwiec 2024

Czer­wiec to mie­siąc naj­krót­szych nocy oraz począ­tek astro­no­micz­nego lata. Nocne niebo nie jest zupeł­nie czarne co utrud­nia obser­wa­cje słabo świe­cą­cych obiek­tów. Nad ranem będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać pla­nety Układu Sło­necz­nego: Marsa, Jowi­sza, Saturna, Urana i Nep­tuna choć do obser­wa­cji dwóch ostat­nich potrzebny będzie tele­skop. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) pojawi się na noc­nym nie­bie dopiero po 25 czerwca. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: https://www.heavens-above.com/. 20 czerwca o 22:51 roz­pocz­nie się astro­no­miczne lato, tym samym zacznie nam uby­wać stop­niowo dnia na rzecz nocy. 30 czerwca obcho­dzimy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Pla­ne­toid który obcho­dzony jest w rocz­nicę kata­strofy Tun­gu­skiej z 1908 roku. Wtedy to, nad rzeką Pod­ka­mien­naja Tun­gu­ska na Sybe­rii eks­plo­do­wała pla­ne­to­ida o śred­nicy ok. 70 m nisz­cząc tajgę na obsza­rze 2000 km2. Wię­cej na ten temat na stro­nie: https://asteroidday.org/

2 VI – Księ­życ w perygeum/koniec nocy astro­no­micz­nych dla ϕ>50oN
3 VI – poranna koniunk­cja Księ­życa i Marsa
6 VI – nów Księżyca
7 VI – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca
9 VI – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
12 VI – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
14 VI – I kwa­dra Księżyca/Księżyc w apogeum
16 VI – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spika ( gwiaz­do­zbiór Panny)
20 VI – 22:51 począ­tek astro­no­micz­nego lata/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
22 VI – peł­nia Księżyca/maksymalna połu­dniowa dekli­na­cja Księżyca
27 VI – Księ­życ w perygeum/maksimum roju mete­orów Bootydy (gwiaz­do­zbiór Wola­rza, ZHR=100)
28 VI – ostat­nia kwa­dra Księżyca/poranna koniunk­cja Księ­życa i Saturna
30 VI – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Planetoid

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz