Audycje na falach RMF Classic

Posted by on 25 czerwca 2024

Audycje na falach RMF Classic

Jak co roku w porze waka­cji, tak i 24 czerwca około godziny 20.30 na falach radio­wych, ale też i przez Inter­net można było usły­szeć pierw­szy odci­nek audy­cji, w trak­cie któ­rej Adam Micha­lec i Grze­gorz Sęk z Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego imie­nia Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach opo­wia­dają o cie­ka­wost­kach astro­no­micz­nych. W ponie­dzia­łek była mowa mię­dzy innymi o aste­ry­zmie zwa­nym Trój­ką­tem Let­nim. We wto­rek będzie zachęta do oglą­da­nia gwiazdy podwój­nej Albi­reo w Gwiaz­do­zbio­rze Łabę­dzia oraz do śle­dze­nia prze­lotu sate­lity  Blu­ewal­ker 3, czyli Błę­kit­nego Wędrowca. I tak wie­czór po wie­czo­rze, aż do końca sierp­nia będą się snuły astro­no­miczne opo­wiastki o tym, co widać na nie­bie w nawią­za­niu do prze­szło­ści i zamie­rzeń na przy­szłość. Zachę­camy do słu­cha­nia przez radio, albo też przez Inter­net na stro­nie RMF Classic.